Vytlačiť

História školy

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in horné menu

Budova školy na Nábreží kpt. Nálepku (dnes Nábrežnej ulici) bola odovzdaná do užívania kysuckej mládeži a pedagógom 29. augusta 1961. Školská budova mala 23 vyhovujúcich tried, tri špeciálne učebne s kabinetmi, 2 telocvične, miestnosť pre Družinu mládeže a kuchyňu s jedálňou. V novej škole bolo umiestnených v dopoludňajšej vyučovacej smene 16 tried ročníkov 6. – 9., 4 ročníky SVŠ a 3 triedy ročníkov 1. – 5. K ZDŠ patrila aj stará budova v blízkosti železničnej stanice, kde sa vyučovali 4 triedy prvých ročníkov. Popoludní dochádzali do školy žiaci 14-tich tried na popoludňajšie vyučovanie. Súčasťou školy bola aj stredná škola pre pracujúcich s počtom žiakov 52. Základnú školu v svojom prvom vyučovacom roku navštevovalo 779 žiakov ročníkov 1. – 5., 554 žiakov ročníkov 6. – 9. a 81 študentov SVŠ. O ich výchovu sa staralo 47 pedagógov.

Pamätný prvý školský rok zahájili na našej škole:

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ

I.A 36 Anna Galvánková
I.B 35 Františka Martišková
I.C 35 Mária Balková
I.D 38 Mária Králiková
I.E 37 Mária Havranková
II.A 39 Alica Petrušková
II.B 37 Marta Rábiková
II.C 38 Mária Rudincová
II.D 39 Karla Grančičová
III.A 38 Božena Letková
III.B 39 Anna Kantoríková
III.C 37 Marta Sláfkovská
III.D 37 Mária Buchová
IV.A 35 Mária Sumecová
IV.B 34 Milena Brodňanová
IV.C 34 Jozefa Chrenková
IV.D 33 Anastázia Kollarová
V.A 40 Karol Záložník
V.B 41 Anastázia Suchánková
V.C 40 Anna Kolláriková
VI.A 38 Mária Čapková
VI.B 37 Anna Piláriková
VI.C 36 Eta Starinská
VI.D 37 Anna Valterová
VII.A 44 Alena Surá
VII.B 46 Elena Šingliarová
VII.C 46 Vilma Kováčová
VIII.A 46 Anna Pražmová
VIII.B 47 Benedikt Čuntala
VIII.C 46 Viliam Galvánek
IX.A 34 Ernest Králik
IX.B 38 Štefan Ševec
IX.C 32 Justin Ševčík
IX.D 35 Želmíra Kocková


SVŠ

I. ročník 22 študentov Jozef Tarábek
II. ročník 27 študentov Eva Malá
III. ročník 33 študentov Pavol Ličko

Od 1. septembra 1961 pôsobil vo funkcii riaditeľa školy p. Jaroslav Jamriška. Od 1. novembra toho istého roku ho vo funkcii vystriedal p. Justín Letko. Zástupcami riaditeľa školy sa stali p. Ondrej Suchánek a p. Jozef Bukový.

Od prvého školského roku pracovalo na škole hneď niekoľko záujmových útvarov: recitačný, gitarový, spevácky, výtvarný. Neskôr sa k ním pridali ešte divadelný, gymnastický, rádioamatérsky, foto krúžok a mnohé ďalšie. O záujmovú činnosť sa predovšetkým starali skúsení učitelia školy (manželia Králikovci, Cyril Ševčík, Viliam Galvánek, Anna Pražmová-Dybalová, neskôr aj Jana Drexlerová, Etela Starinská, Ľudmila Mušková).

Od roku 1962 sa začali prípravné stavebné práce na školskom športovom ihrisku. Tie sa však naplno rozbehli až školským rokom 1965/1966. Po dlhé roky pracovala na škole aj pionierska skupina Iskra, kde žiaci trávili svoj voľný čas v rôznych krúžkoch, stretávali sa na schôdzkach, reprezentovali školu v súťažiach či chodili na výlety. V školskom roku 1969/1970 nadviazala škola priateľské družobné vzťahy so Suvorovskou školou v Tulskej oblasti z bývalého ZSSR. Školským rokom 1967/68 sa od školy oddeľuje SVŠ, ktorá sa neskôr premenovala na Gymnázium. Študenti Gymnázia a ich profesori sa však naďalej učili v budove základnej školy na jej vrchnom poschodí až do roku 1998.

historia2

Sedmiaci - školský rok 1964/65 (horný rad v strede učitelia Jana Drexlerová a Jaroslav Jablonský)

V školskom roku 1970/71 sa položili základy špeciálnych učební fyziky a chémie. Plán vybudovať v škole aj špeciálnu učebňu pre výtvarnú výchovu sa nikdy nerealizoval.

historia6

Žiaci 9.A triedy - školský rok 1969/70

Deti Kysuckého Nového Mesta dostali školským rokom 1975/76 do užívania novú základnú školu v Dolinskom Potoku. Na túto školu odchádza 560 žiakov (20 tried) a 17 učiteľov. Naďalej sa však na škole učí v dvoch smenách.

historia5

Žiacky spevácky zbor z konca 70-tych rokov pracoval pod vedením učiteľov B.Čuntalu a O.Rufusovej

Ďalšia škola v meste je otvorená v školskom roku 1979/80 na ulici Clementisovej. Z našej školy na ňu odchádza 22 učiteľov, 4 vychovávateľky, riaditeľ školy a jeho zástupkyňa. Počet žiakov klesol na Nábrežnej z 1171 na 551. Tento počet však nenarušil chod školy a jej naplnenosť rástla rokmi. V školskom roku 1990/91 už školu navštevuje opäť viac ako 900 žiakov. Od školského roku 1993/94 prechádza škola na jednosmenné vyučovanie. V roku 1990 prestáva na škole pracovať pionierska skupina Iskra.
Od 1. júla 1998 získava škola štatút právnej subjektivity ako prvá v okrese. Od 1. februára 1998 patrí budova iba žiakom ZDŠ. Gymnázium sa presťahovalo do vlastnej novostavby. Prvý a druhý ročník základnej školy sa však ešte naďalej vyučuje v druhej budove na ulici Komenského, ktorá do roku 1993 patrila detským jasliam.

historia7

Časť kolektívu učiteľov ZŠ - školský rok 1991/92
(spodný rad, druhý zľava - riaditeľ školy Jozef Petráš)


V tom istom roku, svojpomocne zamestnanci školy, vybudovali v bývalom átriu antukový tenisový kurt. O rok neskôr škola zriaďuje v priestoroch malej telocvične školské fitnes centrum, ktoré dodnes využíva aj mládež celého Kysuckého Nového Mesta a okolia. V roku 2001 sa začína s rekonštrukciou športového areálu. Po vzájomnej dohode školy, mesta a tenisového klubu,, budujú sa ďalšie štyri tenisové kurty, slúžiace aj žiakom našej školy. V roku 2004 je dokončená rekonštrukcia atletickej dráhy a sektoru pre skok do diaľky. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou a osvetlením je vybudované počas leta 2007.
Svoju školu prezentujú žiaci a učitelia školským časopisom Záškolák, ktorého prvé číslo vychádza v školskom roku 2003/2004. Vďaka projektu Infovek, škola získava výpočtovú techniku a zriaďuje špeciálnu učebňu informatiky . Nasledujúci rok k nej pribudla v rámci zapojenia sa do projektu EÚ ďalšia. Otvára si tiež vlastnú webovú stránku www.zsnabreznaknm.sk. V tom istom roku je otvorené aj jazykové laboratórium, pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov. Ako prvá škola v meste, otvára v školskom roku 2006/2007 internetovú knižnicu pre učiteľov, žiakov i rodičov. Škola sa začína zapájať do celej rady projektov predkladaných Ministerstvom školstva, Slovenskou asociáciou športu na školách... V marci 2009 sa rozbieha rekonštrukcia interiérov budovy ale aj jej vonkajšieho vzhľadu z prostriedkov Európskej únie v rámci Regionálne operačného programu. Škola sa pravidelne zapája aj do rôznych projektov zvyšujúcich úroveň a kvalitu vzdelávania, ako aj zlepšenia interiérového a exteriérového vybavenia. Týmto projektom sa venujeme v Profile školy a tiež v odkaze Projekty.
K bohatej histórii školy patria aj úspechy žiakov v rôznych súťažiach. Pravidelne sa zúčastňujú predmetových olympiád, matematických či jazykových súťaží, prednesov poézie, prózy a spevu. Dobré meno škole robia aj výtvarníci a športovci. Úspechom sa venujeme na stránke Úspechy žiakov.


RIADITELIA ZŠ:

 
1. septembra 1961 - 31. októbra 1961 Jaroslav Jamriška
1. novembra 1961 - 30. júna 1973 Justín Letko
1. septembra 1973 - 30. júla 1979 Anton Šimo
1. septembra 1979 - 31. januára 1990 Margita Bačová
5. júna 1990 - 30. júna 2009 Mgr. Jozef Petráš
1. júl 2009 - súčasnosť PaedDr. Igor Drexler
 
 

 

ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽA:

 

 
Jozef Bukový 1.október 1961 – 30. jún 1967
Ondrej Suchánek 1. september 1961 – 30. jún 1964
Cyril Ševčík 1. septembre 1964 – 21. január 1990
Ladislav Lisko 1. september 1964 – 30. jún 1967
František Macura 1. september 1967 – 30. jún 1968
Elena Šingliarová 1. september 1967 – 30. jún 1975
Mária Sumecová 1. september 1968 – 30. jún 1979
Lýdia Olexová 1. september 1980 – 30. jún 1987
Mgr. Anna Bugalová 1. september 1987 – 30. jún 1991
Mgr. Milan Slivka 1. február 1990 – 30. jún 1992
PaedDr. Igor Drexler 1. september 1992 – 30. jún 2009
Mgr. Ľudmila Mušková 1. september 1991 – 30. september 1992
Mgr. Daniela Čepelová 5. október 1992 – 30. jún 1995
Mgr. Štefánia Grešáková 1. september 1995 – 31.august 2001
Mgr. Daniela Čepelová 1. september 2001 - súčasnosť
Mgr. Viera Bodóová 1. júl 2009 - súčasnosť
 

 

 

OSTATNÍ PEDAGÓGOVIA ŠKOLY: (1961 – 2006)

 

Anna Galvánková

Oľga Lišková

Amália Bajánková

Františka Martišková

Amália Bestvinová

Ľudmila Mušková

Mária Balková

Drahomíra Hromová

Eva Frečková

Anna Bílešová

Elena Pagáčová

Viera Matisová

Mária Králiková

Elena Šimová

Anna Šidlová

Mária Havranková

Oľga Potočárová

Mária Čuntalová

Alica Petrušková

Margita Ilovská

Anna Staškovanová

Marta Rábiková

Žófia Vahančíková

Lýdia Bučková

Mária Rudincová

Anna Bílešová

Ivan Getting

Karla Grančičová

Elena Šimová

PaedDr. Peter Húšťava

Božena Letková

Magdaléna Mestická

Rudolf Haas

Anna Kantoríková

Mária Hofericová

Marta Šidlová

Marta Sláfkovská

Anna Mindeková

Mgr. Zita Véghová

Mária Buchová

Mária Králiková

Mgr. Milan Slivka

Mária Sumecová

Magdaléna Mikulášová

Margita Sýkorová

Milena Brodňanová

Jana Drexlerová

Mgr. Ľuboslava Ševčíková

Jozefa Chrenková

Cecília Lisková

Ľudmila Gollisová

Anastázia Kollárová

Jaroslav Jablonský

Igor Ševec

Karol Záložník

Viktória Krämerová

Mgr. Peter Šoška

Anastázia Suchánková

Emília Macurová

Oľga Kubalová

Anna Kolláriková

Mária Chovancová

Silvia Sýkorová

Mária Čapková

Oľga Rúfusová

Gabriela Sýkorová

Anna Piláriková

Koloman Lenčo

Alena Koberová

Etela Starinská

Charlota Pasienková

Ing.Mária Mušková

Anna Valterová

František Fonš

Ing.Ján Čelko

Alena Surá

Milan Tomčík

Adriana Ondrejášová

Elena Šingliarová

Ružena Nekorancová

Michal Kubík

Vilma Kováčová

Anna Ďuranová

PaedDr. Blažena Gažová

Anna Dybalová

Anežka Valčuhová

Karola Brodňanová

Benedikt Čuntala

Ľudmila Fábiková

Ján Krcho

Viliam Galvánek

Anna Hubačková

Klára Skácelová

Ernest Králik

Gerta Čuláková

Agnesa Novotná

Štefan Ševec

Viera Szabóová

Mária Kiššová

Justín Ševčík

Zdena Gašpieriková

Anna Zajacová

Želmíra Kocková

Vanda Herdová

Mária Papanová

Jolana Stráňavová

Mária Silešová

Anna Hrubá

Antónia Škorvagová

Margita Moravcová

Jarmila Pavlusíková

Melánia Mušková

Daniela Galvánková

Eva Chlebuchová

Anna Tóthová

Mgr. Ivan Balek

Zlatica Čarnecká

Mária Galandová

Elena Lišková

Mgr. Renáta Vlčková

Božena Kučmová

Zita Pastuchová

Mgr. Elena Radolská

Ľudovít Macášek

Marta Kubatková

Mgr. Ľudmila Kopasová

Elena Ševecová

Eleonóra Škereňová

Mgr. Katarína Jakubíková

Zlatica Frličková

Sidónia Suhayová

Mgr. Štefánia Koptáková

Irena Ševčíková

Margita Škvrndová

Mgr. Elena Perďochová

Božena Ďungelová

Pavla Šmikoňová

Mgr. Jana Čelková

Oľga Danajová

Anna Kačeríková

Mgr. Ľubomíra Hrušková

Vilma Osadská

Mgr. Danka Zvarová

Mgr. Jarmila Bandurová

Elena Vlčáková

Viera Vlčáková

Mgr. Viera Vráblová

Mgr. Emília Palicová

Mgr. Jozef Palica

Mgr. Monika Mojtová

Mgr. Alena Kavacká

Mgr. Stella Halvoníková

Mgr. Lenka Brodňanová

Mgr. Slávka Svrčková

Mgr. Mária Maxiánová

Mgr. Anna Ochodničanová

Mgr. Jarmila Letková

Mgr. Mária Iványiová

Mgr. Natália Dubovská

PaedDr. Zita Ševčíková

Mgr. Lýdia Kubišová

Mgr. Mária Tomaníčková

Mgr. Daniela Vnuková

Ing. Anna Mečiaková

Mgr. Viera Bodóová

Mgr. Ivana Držiaková

Mgr. Ľudmila Kultanová

Mgr. Ivan Jurkovič

Mgr. Viera Ševecová

Mgr. Anna Vlčková

Mgr. Jana Šošková

Mgr. Mária Vlčáková

Mgr. Katarína Kubalová

Mgr. Ján Pariš

Mgr. Alena Drexlerová

Ing. Janka Vaňková

Mgr. Alexandra Mihaldová

Mgr. Oľga Štefanková

Ing. Anna Vitkovská

PaedDr. Jarmila Michelová

PaedDr. Eva Iliášová

Mgr. Miroslava Kováčová

PaedDr. Thlic. Pavol Mazuch

Mgr. Lenka Trnková

Mgr. Miloš Galbavý

Mgr.Stanislav Duník

Mgr. Miroslav Vároš

Mgr. Jolana Kubišová Mgr. Drahomíra Galgaňáková

Mgr. Pavel Mikoláš

Mgr. Pavol Hrvol Dominika Zajacová

Mgr. Dana Chylá

Mgr. Janka Vlčková Mgr. Ľudmila Heľová

Mgr. Renáta Jantošíková 

Mgr. Edita Zvaríková  Mgr. Mária Švaňová 

PaedDr.Thlic.Peter Holbička

PaedDr. Zuzana Vojsovičová  Mgr. Martina Janeková 

Mgr. Viera Hmírová 

Mgr. Alena Vnuková 

Mgr. Tatiana Chupáčová

Ing.Mgr. Katarína Gavláková

Mgr. Ľudmila Heľová

Mgr. Mária Kormanová

 

Fotky TU

Video z histórie školy TU