Vytlačiť

Záverečná správa 2014/2015

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in Záverečná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto za školský rok 2014/2015

Predkladá:

PaedDr. Igor Drexler

riaditeľ školy                                                 Prerokované v pedagogickej rade školy

                                                                      dňa 12. októbra 2015

                                                                      Prerokované v Rade školy

                                                                      dňa 15. októbra 2015

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                      

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Mestu KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

                                                                       schváliť - neschváliť

                                                                       Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,

                                                                       jej výsledkoch a podmienkach

                                                                       Základnej školy, Nábrežná 845/17,

                                                                       Kysucké Nové Mesto

                                                                       za školský rok 2014/2015

                     

                                                                       .............................................................

                                                                      Mgr. Janka Vlčková

                                                                      predseda Rady školy pri ZŠ Nábrežná 845/17

                                                                      Kysucké Nové Mesto

                                                                      Stanovisko zriaďovateľa:

                                                                      Mesto Kysucké Nové Mesto      

                                                                      schvaľuje  -  neschvaľuje

                                  

                                                                      Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,

                                                                      jej výsledkoch a podmienkach

                                                                      Základnej školy, Nábrežná 845/17,

                                                                      Kysucké Nové Mesto

                                                                      za školský rok 2014/2015

                   

v Kysuckom Novom Meste dňa: ............................ 

za zriaďovateľa:                                                                     .......................................................

                                                                                                              Ing. Ján Hartel                                                                                          

                                                                                           primátor mesta Kysucké Nové Mesto

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

Adresa školy

Nábrežná ulica č. 845/17, Kysucké Nové Mesto

Telefón

+421 414212331

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

WWW stránka

zsnabreznaknm.eu

Zriaďovateľ

Mesto Kysucké Nové Mesto

Štatutárny zástupca

Ing. Ján Hartel

Adresa

Námestie slobody 94

Telefón

041/42072032, 041/4212210

WWW stránka

www.kysuckenovemesto.sk

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fax

041/4212209

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Riaditeľ

PaedDr. Igor Drexler

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZRŠ

Mgr. Viera Bodóová

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZRŠ

Mgr. Daniela Čepelová

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca ŠJ

Ing. Vladimíra Klečková

+414212720

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Janka Vlčková

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ivan Jurkovič

 

ostatní zamestnanci

Jozef Jakubík

 

zástupcovia rodičov

Mgr. Alexandra Sláviková

 
 

Gabriela Vnuková

 
 

MVDr. Roman Droštín

 
 

Renáta Kastanarasová

 

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík

 
 

Ing. Igor Behúň

 
 

Eva Hollá

 
 

Dušan Mičian

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1. ročník

Mgr. Štefánia Koptáková

1. - 4.

 

MZ 2. ročník

Mgr. Ľubomíra Hrušková

1. - 4.

 

MZ 3. ročník

Mgr. Janka Vlčková

1. - 4.

 

MZ 4. ročník

Mgr. Jana Čelková

1. - 4.

 

PK SJ

Mgr. Viera Ševecová

Slovenský jazyk a literatúra

 

PK CJ

Mgr. Daniela Vnuková

Anglický j., Francúzsky j., Nemecký j., Ruský j.

 

PK MF

Mgr. Miroslava Kováčová

Matematika, Fyzika

 

PK Geo

Mgr. Emília Palicová

Geografia

 

PK TV

Mgr. Mária Vlčáková

Telesná a športová výchova

 

PK BIO,CHE

Mgr. Drahomíra Galgaňáková

Biológia, chémia

 

PK D/Ov

Mgr. Monika Mojtová

Dejepis, Občianska výchova (náuka)

 

PK I

Mgr. Renáta Vlčková

Informatická výchova, informatika

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 582

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

4

3

4

3

3

3

3

3

3

29

počet žiakov

74

62

82

58

62

67

54

59

63

581

z toho ŠVVP

2

 

6

2

3

4

3

3

1

24

z toho v ŠKD

40

60

28

26

2

       

156

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet 64/27 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet 56/24 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 6/1 počet dievčat

Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil 15. a 16. januára 2015. Pani učiteľky a žiaci pripravovali materiálové a organizačné zabezpečenie zápisu, príprava pracovného listu, nákup drobných odmien, výzdobu chodieb, výroba darčekov. Zápis žiakov bol veľmi dobre zorganizovaný, zúčastnili sa ho všetky vyučujúce 1. až 4. ročníka, zástupkyňa pre prim. vzdelávanie Mgr. Čepelová, riad. školy PaedDr. Drexler. Pozvanie prijali i pani učiteľky z MŠ a pani psychologička z CPPPaP v KNM.

Bolo zapísaných 64 budúcich prvákov. Niektorí rodičia požiadali o odročenie školskej dochádzky (6), nakoľko deti nie sú ešte dostatočne zrelé na školskú dochádzku, budú v riešení PPP KNM.

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

8. ročník - Gymnázium J.M.Hurbana Čadca (bilingválne) 3 žiaci

9. ročník - Gymnázium Kysucké Nové Mesto 10 žiakov

Bilingválne gymnázium Čadca 2 žiaci

Gymnázium Nitra 1 žiak

Gymnázium Veľká okružná Žilina 2 žiaci

Gymnázium Sv. Františka Žilina 2 žiaci

Obchodná akadémia Žilina 4 žiaci

Obchodná akadémia T. Akvinského Žilina 1 žiak

Bilingválna obchodná akadémia Čadca 1 žiak

Hotelová akadémia Žilina 4 žiaci

Stredná zdravotná škola Čadca 3 žiaci

SOŠ obchodu a služieb Bytčica 3 žiaci

SOŠ obchodu a služieb Čadca 1 žiak

Dopravná akadémia Žilina 2 žiaci

SOŠ podnikania Žilina 1 žiak

SOŠ poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Žilina 1 žiak

SOŠ J.Robotníka Žilina 1 žiak

Spojená stredná škola Kysucké Nové Mesto 11 žiakov

SOŠ strojárska KNM 13 žiakov

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

3

 

17

46

     

66

prijatí

3

 

17

46

     

66

% úspešnosti

100

 

100

100

     

100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FRJ

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

KZA

KFJ

MAT

NBV

1.A

1

           

1

         

1

 

1.B

1

           

1

         

1

 

1.C

1

           

1

         

1,11

 

1.D

1

           

1

         

1,05

 

2.A

1

           

1

 

1

     

1,19

 

2.B

1

           

1

 

1

     

1,21

 

2.C

1

           

1

 

1

     

1,27

 

3.A

1,32

           

1

 

1

     

1,23

 

3.B

1,37

           

1

 

1

     

1,47

 

3.C

1,48

           

1

 

1

     

1,38

 

3.D

1,33

           

1

 

1

     

1,61

 

4.A

1,63

           

1

 

1

     

1,74

 

4.B

1,78

           

1

 

1

     

2

 

4.C

1,29

           

1

 

1

     

1,24

 

5.A

1,71

1,9

1,33

     

1,19

1,14

   

1,43

   

1,71

 

5.B

1,9

1,95

1,38

     

2

1,29

   

1,76

   

2,33

 

5.C

2,15

1,95

1,15

     

1,8

1,05

   

1,75

   

2,15

 

6.A

2,18

1,77

1,36

   

2,09

2

1,18

1,68

 

1,55

   

1,91

 

6.B

2,35

2

2,39

   

2,17

2,17

1,3

1,74

 

1,78

   

2

 

6.C

1,68

1,73

2,05

   

2,09

2,05

1

1,77

 

1,41

   

2,18

 

7.A

1,69

1,77

1,15

   

1,58

1,23

1

1,54

 

1,12

   

1,88

 

7.B

2,31

2,19

2,19

   

1,63

1,88

1,25

1,94

 

1,75

   

2,69

 

7.C

2,64

2,83

2,92

   

2,5

2,17

1,08

2,5

 

2,08

   

2,58

 

8.A

1,81

1,81

1,48

   

1,81

1,38

 

1,67

 

1,29

   

2,48

 

8.B

2,47

2,42

2,37

   

2,74

2,16

 

2,37

 

1,95

   

2,21

 

8.C

2,21

2,63

2,42

   

2,58

2,11

 

2,42

 

1,84

   

2,16

 

9.A

1,86

1,76

1,33

   

1,71

1,48

 

1,52

 

1,19

   

2,38

 

9.B

1,95

1,68

1,42

   

1,95

1,53

 

1,74

 

1,32

   

1,95

 

9.C

2,78

2,91

2,04

   

3,22

3

 

3,04

 

2,65

   

2,83

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PVC

PRI

PDA

PVO

RUJ

SJL

SPR

SEE

SJA

TEH

THD

TSV

1.A

         

1

   

1,06

1

         

1.B

         

1

   

1

1

         

1.C

         

1

   

1,11

1

         

1.D

         

1

   

1,05

1

         

2.A

         

1

   

1,33

1

         

2.B

         

1

   

1,32

1

         

2.C

         

1

   

1,27

1

         

3.A

         

1,14

   

1,36

1

         

3.B

         

1,42

   

1,58

1

         

3.C

         

1,57

   

1,76

1

         

3.D

         

1,44

   

1,67

1,06

         

4.A

     

1

 

1,42

   

1,74

1

         

4.B

     

1

 

1,56

   

1,83

1

         

4.C

     

1

 

1,14

   

1,29

1

         

5.A

 

1,14

           

2,14

1

         

5.B

 

1,33

           

2,14

1

         

5.C

 

1,05

           

1,95

1

         

6.A

1,75

1,05

         

1,7

1,86

1

         

6.B

1,57

1,26

         

1,56

2,13

1,04

         

6.C

1,6

1

         

1,57

2,05

1

         

7.A

1,31

1

         

1,23

1,96

1

1

   

1

 

7.B

2,57

1,44

         

1,44

2,5

1

1

   

1

 

7.C

2,9

1,67

         

1,5

2,75

1

1

   

1,33

 

8.A

1,67

1,05

           

1,86

1

1

   

1

 

8.B

1,88

1,16

         

2,82

2,53

1,16

1,16

   

1,21

 

8.C

1,92

1,11

         

2,33

2,37

1

1

   

1,16

 

9.A

2

1

         

1,17

1,67

1

         

9.B

2

1

         

1,91

2

1

         

9.C

3

1,04

         

2,67

3,04

1,3

         

Trieda

TEV

VLA

VUM

VYV

ZEM

1.A

1

   

1

 

1.B

1

   

1

 

1.C

1

   

1

 

1.D

1

   

1

 

2.A

1

1

 

1

 

2.B

1

1

 

1

 

2.C

1

1,05

 

1

 

3.A

1

1,14

 

1

 

3.B

1

1,11

 

1

 

3.C

1

1,29

 

1

 

3.D

1

1,33

 

1

 

4.A

1

1,42

 

1

 

4.B

1

1,67

 

1

 

4.C

1

1,14

 

1

 

5.A

     

1

 

5.B

     

1

 

5.C

     

1

 

6.A

     

1

 

6.B

     

1,04

 

6.C

     

1

 

7.A

     

1

 

7.B

     

1

 

7.C

     

1

 

8.A

   

1

   

8.B

   

1

   

8.C

   

1

   

9.A

   

1

   

9.B

   

1

   

9.C

   

1

   

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1.A

18

17

0

0

1.B

19

18

0

1

1.C

19

19

0

0

1.D

18

18

0

0

2.A

21

21

0

0

2.B

19

19

0

0

2.C

22

22

0

0

3.A

22

22

0

0

3.B

21

19

0

2

3.C

21

21

0

0

3.D

18

18

0

0

4.A

19

19

0

0

4.B

18

17

0

1

4.C

21

21

0

0

5.A

21

21

0

0

5.B

21

20

1

0

5.C

20

20

0

0

6.A

22

22

0

0

6.B

23

23

0

0

6.C

22

22

0

0

7.A

26

26

0

0

7.B

16

15

1

0

7.C

12

12

0

0

8.A

21

21

0

0

8.B

19

18

1

0

8.C

19

19

0

0

9.A

21

21

0

0

9.B

19

19

0

0

9.C

23

23

0

0

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

1.A

18

519

29,74

519

29,74

0

0,00

1.B

19

814

45,22

814

45,22

0

0,00

1.C

19

891

46,89

891

46,89

0

0,00

1.D

19

790

41,58

790

41,58

0

0,00

2.A

21

1108

52,76

1108

52,76

0

0,00

2.B

19

1248

65,68

1248

65,68

0

0,00

2.C

22

991

45,05

991

45,05

0

0,00

3.A

22

1030

46,82

1030

46,82

0

0,00

3.B

21

1424

74,95

1424

74,95

0

0,00

3.C

21

1265

60,24

1265

60,24

0

0,00

3.D

18

908

50,44

908

50,44

0

0,00

4.A

19

1189

62,58

1189

62,58

0

0,00

4.B

18

835

46,39

835

46,39

0

0,00

4.C

21

1498

71,33

1498

71,33

0

0,00

5.A

21

1176

56,00

1176

56,00

0

0,00

5.B

21

1518

72,29

1513

72,05

5

0,24

5.C

20

1108

55,40

1108

55,40

0

0,00

6.A

22

2028

92,18

2028

92,18

0

0,00

6.B

23

1807

78,57

1807

78,57

0

0,00

6.C

22

1790

81,36

1780

80,91

10

0,45

7.A

26

2835

109,04

2835

109,04

0

0,00

7.B

16

930

58,13

928

58,00

2

0,13

7.C

12

1184

98,67

1182

98,50

2

0,17

8.A

21

2043

97,29

2043

97,29

0

0,00

8.B

19

2008

105,68

1987

104,58

21

1,11

8.C

19

1852

97,47

1852

97,47

0

0,00

9.A

21

2513

119,67

2512

119,62

1

0,05

9.B

19

2189

115,21

2185

115,00

4

0,21

9.C

23

2997

130,30

2889

125,61

108

4,70

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoslovenský priemet

Priemerný počet bodov

Monitor SJL

63

67.26 %

57,37 %

11,47

Monitor MAT

63

62,6 %

52,7 %

16,14

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Triedy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Spolu

Počet tried v ročníku

4

3

4

3

3

3

3

3

3

 

28

ISCED1

4

3

4

3

           

13

ISCED2

       

3

3

3

3

3

 

15

šport.prípava

                     

Matematika 5.-9.

                     

Cudzie jazyky 1.-9.

                     

Cudzie jazyky 3.-9.

                     

Cudzie jazyky 5.-9.

                     

Výtvarná výchova 1.-9.

                     

Hudobná výchova 1.-9.

                     

Technická výchova 5.-9.

                     

Variant1.,2.,3.

                     

Iné ( uveďte )

                     

Nepovinné predmety

Na škole v školskom roku 2014/2015 sa nevyučoval ani jeden nepovinný predmet.

Rozširujúce hodiny

Voliteľné hodiny v ŠkVP

1. ročník (jazykový variant) AJ - 2 hodiny, Pr. - 1 hod., M - 1.hod., Vv - 1 hod.

1. ročník (nejazykový variant) SJ - 1 hod., Pr. - 2 hod., M - 1 hod., Vv - 1 hod.

2. ročník (jazykový variant) AJ - 2 hod., M - 1 hod., Vv - 1 hod., SJ - 1 hod.

2. ročník (nejazykový variant) SJ - 2 hod., Pr - 1 hod., M - 1 hod., Vv - 1 hod.

3. ročník SJ - 2 hod., Pr - 1 hod. , M - 1 hod., Vv - 1 hod.

4. ročník SJ - 2 hod., Pr - 1 hod., VL - 1 hod., M - 1 hod.

5. ročník CJ - 1 hod., BIO - 1 hod., GEO - 1 hod., DEJ - 1 hod., M - 1,5 hod., INF - 0,5 hod.

5. ročník BIO - 1 hod. GEO - 1 hod., DEJ - 1 hod., M - 1,5 hod., INF - 0,5 hod., VYV - 1. hod.

6. ročník SJaL - 1 hod., 2.CJ - 1 hod., CHE - 0,5 hod., BIO - 1 hod., DEJ -1 hod., GEO - 0,5 hod., M - 1 hod.,

7. ročník SJaL - 1 hod., 2.CJ - 1 hod., CHE - 0,5 hod., BIO - 1 hod., DEJ -1 hod., GEO - 0,5 hod., M - 1 hod., FYZ - 0,5 hod.

8. ročník 2.CJ - 1 hod., BIO - 1 hod., DEJ - 1 hod., GEO - 1 hod., EV/NAB - 0,5 hod., MAT - 1 hod., VYU - 0,5 hod.

9. ročník 2.CJ - 1 hod., FYZ - 1 hod., BIO - 1 hod., GEO - 1 hod., EV/NAB - 0,5 hod., MAT - 1 hod., VYU - 0,5 hod, INF - 0,5 hod.

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

4

74

2

Bežných tried

25

507

23

Špeciálnych tried

     

Pre nadaných

     

Spolu

29

581

25

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

37

18

36,04

12,2

DPP

7

1

3,38

1

Znížený úväzok

6

1

1,43

1,2

ZPS

4

1

3,48

1,3

Na dohodu

6

2

336 hodín

456,5 hodín

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

43

 44

vychovávateľov

0

6

 6

asistentov učiteľa

0

2

 2

špeciálny pedagóg

0

1

 1

spolu

1

52

 53

Zamestnanci podľa kariérového stupňa:

začínajúci PZ       :    3

samostatný PZ      :    3

PZ s 1. atestáciou :  31

PZ s 2. atestáciou :    7

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

1. ACD

ANJ

2

2. A

IFV

2

2. B

IFV

2

2. C

ANJ

2

3. A

IFV

2

3. B

IFV

1

3. C

IFV

1

3. C

VLA

1

3. D

IFV

2

5.C

OBN

1

5.B

OBN

1

5.B

DEJ

2

5.C

DEJ

2

8.B

DEJ

2

5.A

DEJ

2

6.A

DEJ

1,5

9.C

DEJ

2

9.C

GEO

2

7.A

FYZ

1,5

8.B

TCH/SEE

1

8.C

TCH/SEE

1

7.B

TCH/SEE

1

7.C

TCH/SEE

1

8.A

TCH/SEE

1

7.A

TCH/SEE

1

7.A

CHE

1

8.C

CHE

1

7.C

CHE

1

6.C

CHE

1

6.A

CHE

1

7.B

CHE

1

8.A

CHE

1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

1. polrok

Finančná gramotnosť do škôl - aktualizačné (MPC Žilina) 5

Projektové vyučovanie v edukačnom procese - aktualizačné (MPC Žilina) 8

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese - aktualizačné (MPC Žilina) 1

Prípravné atestačné na 1. atestačnú skúšku 2

Prípravné atestačné na 2. atestačnú skúšku 1

2. polrok:

1. Finančná gramotnosť do škôl (5) - aktualizačné - MPC Bratislava

2. Edukačná príprava PZ a OZ (1) - aktualizačné - CCV Ružomberok

3. Pred atestačné vzdelávanie na 2. atestáciu (4) - MPC Žilina

4. Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní (8) - inovačné - AMV

5. Využitie textového editora v práci PZ a OZ (2) - aktualizačné - MPC Žilina

6. Aktívne využívanie čítania s porozumením vo VV procese (2) - inovačné

7. Tvorba a vyhodnotenie školského testu (1) - inovačné - MPC Žilina

8. Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede (1) - inovačné - MPC Žilina

9. Tvorba a návrh web stránok (1) - inovačné - MPC Žilina

10. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov TV (1) - inovačné - Národné športové centrum Bratislava

Pedagógovia sa tiež zúčastnili vzdelávaní v rámci projektu English One, metodického semináru firmy Oxford Press, seminárov SUNG (spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov na Slovensku

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.atestácia

2

 

2.atestácia

1

4

inovačné

14

14

aktualizačné

8

8

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

ÚSPECHY:

BASKETBAL

3. miesto družstvo dievčat a 2. miesto družstvo chlapcov

okresné kolo - kategória A

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

1. miesto Natália Fraňová (7.A) kategória 6. a 7. ročník

2. miesto Denisa Fujášová (7.A) kategória 6. a 7. ročník

3. miesto Marek Čuraj (7.A) kategória 6. a 7. ročník

1. miesto Daniel Ilko (9.A) kategória 8. a 9. ročník (úspešný riešiteľ celoslov. kola)

2. miesto Marcel Vasiľák (9.A) kategória 8. a 9. ročník

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

1. miesto Ľuboš Javorík (3.A) - kategória 3. ročník

2. miesto Lukáš Martiška kategória (4.B) - 4. ročník

3. miesto Alžbeta Vaňková (8.A) - kategória 8. ročník

1. miesto Lehotský Michal (8.A) - kategória 8. ročník

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

3. miesto Daniel Ilko (9.A)

HÁDZANÁ - okresné kolo, krajské kolo

1. miesto družstvo chlapcov

FLORBAL - Okresné kolo

2. miesto družstvo chlapcov

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - okresné kolo

3. miesto Marcel Vasiľák (9.A)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

2. miesto Adriana Janíčková (4.C) - kategória II (poézia)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

2. miesto Rebeka Panáková (7.A) - kategória 7. ročník

2. miesto Lucia Ondrúšková (6.C) - kategória 6. ročník

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - "Poznaj a chráň" - okresné kolo

2. miesto Denisa Fujašová (7.A) - kategória Botanika

1. miesto Matúš Červienka (9.A) - kategória Zoológia

3. miesto Regina Jančigová (6.C) - kategória Zoológia

VYBÍJANÁ - okresné kolo

1. miesto družstvo dievčat

ŠKOLSKÝ POHÁR - Dôvera - okresné kolo v malom futbale

2. družstvo chlapcov - mladší žiaci

McDONALD’S CUP - okresné kolo v malom futbale

2. družstvo chlapcov - najmladší žiaci

FEEL THE ENGLISH IN VERSES - okresné kolo v prednese v anglickom jazyku

3. miesto Denisa Fujašová (7.A) - kategória próza

1. miesto Kristína Čavajdová (9.B) - kategória poézia

2. miesto Nina Kavacká (9.B) - kategória Interpretácia neznámeho textu

3. miesto Lívia Kubalová (6.A) - kategória Interpretácia neznámeho textu

ĽAHKÁ ATLETIKA - okresné kolo

2. miesto Natália Fraňová (7.A) - beh na 60 m

1. miesto Adriána Hrubá (9.B) - beh na 800 m

3. miesto Natália Fraňová (7.A) - beh na 800 m

3. miesto Mária Mináriková (8.C) - beh na 300 m

1. miesto Romana Žilková ( 7.B) - skok do diaľky

2. miesto Kristína Halúsková (9.B) - vrh guľou

3. miesto Alexandra Mária Svrčková (8.A) - vrh guľou

3. miesto Adriána Hrubá (9.B) - hod kriketkou

1. miesto Ondrej Lisko (8.A) - beh na 60 m

1. miesto Tomáš Ovečka (9.A) - beh na 300 m

2. miesto Dávid Gavlas (9.B) - beh na 300 m

3. miesto Juraj Ščamba (8.C) - beh na 1000 m

1. miesto Ondrej Lisko (8.A) - skok do diaľky

2. miesto Matúš Hrubý (9.A) - skok do diaľky

1. miesto štafeta chlapcov na 4 x 60 m

3. miesto Matúš Hrubý (9.A) - hod kriketkou

2. miesto družstvo chlapcov - súťaž družstiev

1. miesto družstvo dievčat - súťaž družstiev

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola sa prezentuje verejnosti svojou činnosťou, o ktorú prezentuje v školskom časopise, na svojom webovom priestore, vo vysielaní káblovej televízie Antech ako aj článkami v regionálnej a mestskej tlači.

Ako prezentáciu školy vnímame tieto aktivity:

-      symboly školy - vlajka a predovšetkým školská hymna prístupná aj na internete, ktorá formou fotoklipu prezentuje aktivity školy

-      informovanie verejnosti o aktivitách školy v miestnych periodikách (Zvesti, Kysucko, My Kysuce, Žilinský večerník) a webovom priestore mesta

-      športová olympiáda pre detí MŠ

-      účasť žiakov na podujatiach organizovaných spolu s Mestskou knižnicou v KNM : Čitateľský maratón, Číta celé Slovensko

-      úspešnosť žiakov v okresných, regionálnych, krajských ale aj celoslovenských súťažiach a predmetových olympiádach - olympiáda CJ, matematická olympiáda, Pytagoriáda, fyzikálna a chemická olympiáda, Rastliny a zvieratá našich lesov, Poznaj a chráň, geografická olympiáda, biblická olympiáda, prednes poézie a prózy Krása slova, súťaž v speve Slávik Slovenska, recitačná súťaž v anglickom jazyku (Feel The English in Verses), komixová súťaž žiakov v anglickom jazyku (organizátor ZŠ Nesluša), športové súťaže

-      plavecký a lyžiarsky výcvik, školy v prírode v Terchovej a Trenčianskych Tepliciach pre žiakov druhého až štvrtého ročníka

-      široká ponuka zorganizovaných tematických exkurzií a výletov

-      pestré formy vyučovania v rámci jednotlivých predmetov - tematické integrované vyučovanie, projektové dni, tvorivé dielne, projektové vyučovanie (napr. „Rodokmeň“, „Rodinný album“, „ Staroveké civilizácie“, „Revolúcia 1848/49 a Kysuce“, „Osobnosti histórie“, „Milan Rastislav Štefánik“, „Moja obľúbená kniha“, „Obľúbené literárne postavy“, „Malý princ“, „Škola budúcnosti“, „Podnik a podnikanie“...)

-      propagácia činnosti žiakov 1. a 2. ročníka pre deti kysuckých MŠ

-      výsledky školy v dlhodobých i krátkodobých projektoch

-      časopis Záškolák

-      školský detský ľudový súbor Nábrežníček - predstavil sa dvakrát v rámci projektu Žijeme na Trojmezí (KNM a Jablunkov), na vyhlasovaní talentov regiónu dolných Kysúc, na detskom folklórnom festivale „Kujem, kujem podkovičku“ a folklórnych slávnostiach v Dolnom Vadičove.

-      aktivity žiackeho parlamentu školy

-      ponuka športovísk verejnosti - tenisové kurty, telocvičňa, fitnes, sauna....

-      verejne prístupové body na internet a internetová žiacka knižka

-      spolupráca s organizáciou UNICEF Slovensko - každoročné ocenenie Škola priateľská deťom

-      spoluúčasť na dobročinných zbierkach a aktivitách (Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka)

-      zapojenosť pedagógov do vzdelávacích aktivít UIPŠ, MPC, AMV a ŠPÚ spojených s modernizáciou vyučovacieho procesu

-      školská kuchyňa s jedálňou - modernizácia a účasť na projektoch Mlieko do škôl a Školské ovocie

-      internetová stránka školy - www.zsnabreznaknm.sk

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované a lebo realizované projekty:

A)

Projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“ - OP Vzdelávanie. Zameraný na moderné efektívne učebné metódy a formy s využívaním IKT. Tvorba školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu začala 8. novembra 2009. Ukončenie - august 2011 - 5 rokov udržateľnosť

Škola podporujúca zdravie - dlhodobý projekt

Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební - projekt je v realizácii od roku 2006 (priebežné aktivity)

Mlieko do škôl

Školské ovocie - projekt pod gestorstvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ

Kultúrne poukazy

Vzdelávacie poukazy

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov - učebňa kontinuálneho vzdelávania

Žijeme na trojmedzí - spoločný medzinárodný projekt so školami z Jablunkova

B) Športová olympiáda detí MŠ a žiakov 1. ročníka našej ZŠ - realizovaný projekt

C) Voľnočasové aktivity detí a mládeže v roku 2015

-      Žiacky školský parlament

-      Celoročný projekt „ Daj odpadu druhú šancu!“ separácia odpadu

-      Celoročný projekt spojený s využitím detských časopisov Adamko a Vrabček podporujúci celkový rozvoj osobnosti žiaka

-      Zapojenie sa do projektu Medzinárodného dňa školských knižníc - výstava kníh, čítanie úryvkov

-      Projektový deň "Nezabudnime" pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia

-      Noc s Andersenom - medzinárodný projekt

-      Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov

-      Čitateľský maratón - projekt Mestskej knižnice v KNM

-      Zapojenie sa do projektu Medzinárodného dňa školských knižníc - výstava kníh, čítanie úryvkov, tvorivé dielne, dramatizácia rozprávok, čítanie v Mestskej knižnici, spracovanie prezentácii a projektov, výstavy detských rozprávkových kníh a inej beletrie

-      KOMPARO - testovanie všeobecných študijných predpokladov žiakov 8. a 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka

-      Pilotné Testovanie 5-2014 - v spolupráci s NUCEM (testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka

-      E-Testovanie - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

-      English One - Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

-      Aktivizujúce metódy vo vzdelaní (AMV)

-      Národný projekt - Elektronizácia vzdelávacieho systéme regionálneho školstva

-      Národný projekt - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety

-      Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

-      Zober loptu, nie drogy

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: máj 2010

Druh inšpekcie: komplexná

Predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

-      veľmi dobrá - riadenie školy

-      dobrá - slovenský jazyk a literatúra , vlastiveda, matematika (na 1. stupni), anglický jazyk, biológia (na 2. stupni)

-      priemerná - matematika, slovenský jazyk a literatúra, chémia, dejepis, nemecký jazyk a občianska náuka/výchova (na 2. stupni)

Kľúčové pozitívne stránky školy - pedagogické riadenie školy v oblasti vypracovania vnútorných predpisov, vnútorný systém kontroly, poskytovanie služieb žiakom. V VV procese bolo silnou stránkou školy sprístupňovanie poznatkov žiakom zrozumiteľným spôsobom a v logickom slede, kladením otázok a zadávaním úloh na porozumenie a aplikáciu a využívanie chybných odpovedí na hľadanie cesty k správnym riešeniam. Učitelia viedli žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu sa, k čítaniu a počúvaniu s porozumením, k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti a ochrane zdravia a k správnym postupom pri práci.

Oblasti vyžadujúce zlepšenie - efektívne využívanie didaktickej techniky, zadávanie tvorivých a diferencovaných úloh a činností vo vzťahu k rozdielnym vzdelávacím schopnostiam žiakov, podporovanie vzájomnej komunikácie a spolupráce žiakov vo dvojiciach a skupinách, rozvíjanie ich hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností a kompetencií v oblasti IKT

Škola mala v školskom roku 2014/2015 tematickú inšpekčnú kontrolu zameranú na priebeh Testovania T9-2015 bez vážnejších zistení.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má k dispozícii okrem množstva moderných pomôcok a vyučovacích prostriedkov, internetovú knižnicu, fitnes centrum, saunu, ihrisko s umelým povrchom, tenisový kurt, 2 jazykové laboratória, tri učebne informatiky, jednu učebňu pre kontinuálne vzdelávanie PZ. Inováciou prešli odborné učebne chémie, fyziky a hudobnej výchovy. Škola vlastní 7 interaktívnych tabúľ s príslušnou didaktickou technikou a softvérom. V rámci projektu EÚ Ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov sme využívame učebňu kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov. Zlepšilo sa tiež materiálne vybavenie učební a kabinetov. Nedostatky sú vo vybavení školských dielní, ktoré si vyžadujú inováciu. Škola má školský rozhlas, celoplošne zavedenú wifi sieť pripojenia na internet. Na športovanie majú žiaci k dispozícii dve telocvične, tenisový kurt, fitnes centrum, saunu. V školskej kuchyni sme prešli na vydávanie a objednávanie stravy prostredníctvom čipového systému, inovoval sa kuchynský park. Školská jedáleň je vybavená modernými prístrojmi (konvektomat). Pitný režim podporuje aj umiestenie školského bufetu v hlavnej budove školy. ŠKD je vybavený stolovými hrami, spotrebným materiálom, fotoaparátom, spoločenskými hrami a učebnými pomôckami.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu

814 356 € - prenesené kompetencie (pôvodne)

877 277 € - prenesené kompetencie po navýšení

119 757 € - originálne kompetencie

120 729 € - originálne kompetencie po navýšení

Navýšenie:

prenesené kompetencie

1 328 € - školské potreby pre žiakov zo SZP

6 689 € - strava pre žiakov so sociálne slabého prostredia

4 442 € - dotácia pre deti zo SZP (nenormatívne)

7 238 € - dohodovacie konanie I.

6 282 € - dohodovacie konanie II.

181 € - dohodovacie konanie III. (kredity)

805 € - dohodovacie konanie III./2013

400 € - mimoriadne výsledky žiakov

1 809 € - odchodné

6 500 € - asistent učiteľa

20 000 € - havária

originálne kompetencie

972 € - mimoriadne odmeny

Vlastné príjmy: 23 866 €

12 935,- € - poplatky ŠKD

2 056,- € - réžia ŠJ

7 945,- € - ostatné vlastné príjmy (MPC, prenájom bytov, a nebytových priestorov)

930 € - dary (zdroj 72) - školské ovocie

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Škola neprijala ani jeden vzdelávací poukaz

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

ZRPŠ:

PRÍJMY:

2% DANE R. 2014 2 355,28,- EUR

PRÍSPEVOK ZRPŠ /7,-EUR ŽIAK/ 4 328,- EUR

PRÍJMY SPOLU 6 683,28,- EUR

V Ý D A J E

Príspevok na závady školy 432,- €

Koncoročné odmeny pre žiakov 609,- €

MDD - príspevok 1 €/ žiak 55,- €

Činnosť žiackeho parlamentu 50,- €

Súťaže z biológie a prírodovedy 44,69,- €

Pasovanie prvákov 60,- €

Aktivity prvákov a škôlkarov 95,- €

Športové súťaže 250,- €

Biblická olympiáda 50,- €

Geografická olympiáda 100,- €

Environmentálne dopoludnie v treťom ročníku 40,- €

Prednes poézie v 1. - 3. ročníku 20,- €

Jeden deň spisovateľom (3. ročník) 40,- €

Fašiangový karneval tretiakov 40,- €

Zápis detí do prvého ročníka 70,- €

Karneval štvrtákov 58,- €

Fašiangová veselica druhákov 62,- €

Jabĺčkový deň druhákov 60,- €

Hudobné súťaže 50,- €

i-Bobor 38,- €

Hviezdoslavov Kubín 4. - 9. ročník 35,- €

Futbalové a florbalové súťaže 100,- €

Projektové dni štvrtákov 100,- €

Plavecký výcvik 300,- €

Noc s Andersenom 220,- €

Dopoludnie s matematikou 100,- €

Lyžiarsky výcvik 250,- €

Súbor besied - novinári, spisovateľ, tlmočník 17,31,- €

Recitačná súťaž z anglického jazyka 30,- €

Folklórny súbor Nábrežníček 250,- €

Škola v prírode 2. ročník 200,- €

Pytagoriáda 100,- €

Koncoročný výlet pre ocenených žiakov 670,- €

Školský časopis 150,- €

Škola v prírode 3. a 4. ročník 200,- €

Olympiáda z nemeckého jazyka 20,- €

S P O L U V Ý D A J E 5 466,- EUR

4. Príjmy z projektov 0 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

HLAVNÉ CIELE ŠKOLY

v školskom roku 2014/2015 boli

1. Udržať odbornosť pedagogického zboru nad 95 %

2. Zlepšiť prevenciu pred zhoršujúcou sa úrovňou správania žiakov

3. V celoslovenskom testovaním žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2015 dosiahnuť výsledky nad celoslovenský priemer

4. Implementovať do výchovno - vzdelávacieho procesu inovatívne formy a metódy práce

5. Zapojiť školu do projektov, ktoré zlepšia materiálnu úroveň pre vyučovanie jednotlivých predmetov

Komentár: V školskom roku 2014/2015 bol otvorený pre 581 žiakov v 14 triedach na roč. 1. - 4. a v 15-tich na ročníkoch 5. - 9. Odbornosť na vyučovaní bola 96 %. Počas celého roka nedošlo ku žiadnej personálnej zmene, vyučovanie bolo narušené dlhodobou PN dvoch pedagógov. Ich neprítomnosť sme riešili zamestnaním zastupovania na dohody.

Správanie žiakov stále nie je na žiaducej úrovni. Takmer vo všetkých prípadoch žiakov zo zlým správaním , zlou dochádzkou i prospechom sa jedná o zlé rodinné zázemie. Väčšie problémy a záškoláctvo boli konzultované a riešené prostredníctvom CPPPaP v KNM, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, priestupkového oddelenia MÚ v Kysuckom Novom Meste.

V celoplošnom Testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ naši žiaci 9. ročníka dosiahli v slovenskom jazyku i matematike lepší priemer ako bol celoslovenský.

Skvalitnili sa aj podmienky materiálneho zabezpečenia IKT -Technikou a tiež sa doplnili učebné pomôcky pre jednotlivé kabinety. Pedagógovia pracujú na hodinách s prístupným výučbovým softvérom, tvoria vlastné prezentácie a projekty. Škola má vlastnú webovú stránku a učitelia sú zaregistrovaní na celoslovenskom portáli zborovna.sk, kde aj svojimi prácami pravidelne prispievajú. Z minimálnej ponuky projektov ponúkaných MŠ SR sme nevybrali ako perspektívny pre školu ani jeden.

Škola sa podľa možností po celý rok zapájala predovšetkým do krátkodobých projektov s cyklickým opakovaním.

Všetky ciele, ktoré si vytýčili jednotlivé MZ a PK, boli splnené vďaka zodpovednej a obetavej práci všetkých pedagógov

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT

Silné stránky:

-      nastúpený trend znižovania neprospievajúcich žiakov

-      úspechy žiakov na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach

-      implementácia IKT do vyučovacích hodín

-      úspešná realizácia projektov EU a rovnako aj krátkodobých projektov

-      rozmiestnenie žiakov na stredné školy

-      škola otvorená verejnosti

-      odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

-      rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

-      individuálny prístup ku vzdelávaniu

-      kvalifikovaný pedagogický zbor

-      skúsenosti v mimoškolskej činnosti - široká ponuka záujmovej činností

-      tradičné aktivity školy

-      moderné vybavenie odborných učební

-      aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese

Slabé stránky:

-      správanie žiakov a ich vzťah k školskému majetku

-      počet neospravedlnených vymeškaných hodín žiakmi školy

-      časté havárie exteriérov a interiérov budov školy vzhľadom na ich vek a nedostatok finančných prostriedkov

-      zastarané vybavenie školských dielní

-      nezáujem rodičov časti žiakov o spoluprácu so školou pri riešení výchovných a vzdelávacích výsledkoch

Príležitosti :

-      vlastný vzdelávací program školy, ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiakov a ich rodičov

-      zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie PZ

-      propagácia školy k verejnosti - široké možnosti

-      možnosť vypracovania grantových projektov EÚ

-      nové vzdelávacie metódy a formy práce

-      celoživotné vzdelávanie - formou získaných kreditov zlepšiť finančné ohodnotenie PZ

-      prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov, nadväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

-      zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

-      možnosť prenájmu priestorov školy na vzdelávacie a športové účely

Riziká :

-      demografický pokles populácie

-      časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny)

-      neustále sa meniaca legislatíva a zvyšujúca sa byrokracia v školstve

-      slabé ohodnotenie pedagogických zamestnancov

-      nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové a osobné náklady

-      adekvátna náhrada učiteľov odchádzajúcich na dôchodok

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci našej školy nachádzajú uplatnenia v ďalšom štúdiu na stredných školách. Vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia na ZŠ môžu v plnej miere využívať v ďalšom osobnom živote - najmä jazyková gramotnosť, počítačová zdatnosť, vedomosti z oblasti prírodných i spoločenských vied. Na stredné školy v tomto školskom roku sa dostali všetci žiaci deviateho ročníka, traja žiaci boli úspešní v pohovoroch na bilingválne gymnázium. Ostatné informácie o úspešnosti uvádzame v § 1 písmeno d Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky školy spĺňajú požiadavky v súlade z vyhláškou MŠ SR č. 320/2009 o základnej škole. Neexistuje žiadna príčina na to, aby sa neplnili schválené učebné plány a učebné osnovy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Mimoškolská činnosť žiakov bola aj tento polrok zameraná na kultúrne vyžitie a šport s využitím školských športovísk: telocvične, posilňovňa, ihrisko s umelou trávou. Vyučujúci sa venovali žiakom aj v oblastiach informačných technológií, zdokonaľovania jazykovej gramotnosti, rozširovania si vedomostí z prírodovedných a humanitných predmetov. V rámci Národného programu boja proti obezite a Národného programu na ochranu detí a mládeže sme podporovali aktivity smerujúce k zvyšovaniu záujmu žiakov o športové, turistické aktivity a pravidelný telesný pohyb - športová olympiáda pre deti kysuckých MŠ, zapojenie do projektu Zober loptu, nie drogy, účasť na športových podujatiach CVČ, Mesta Kysucké Nové Mesto. Väčšina žiakov je v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov formou krúžkov CVČ a CVČ pri Pastoračnom centre KNM. Časť týchto oddelení záujmových útvarov vedú pracovníci našej školy. Vydali sme spolu 581 vzdelávacích poukazov, z ktorých žiaci na záujmovú činnosť odovzdali centrám voľného času v meste 367. Žiaci zmysluplne využívajú voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore Nábrežníček. Život na škole mapuje už dlhoročne školský časopis Záškolák. Škola vydala pre žiakov celkovo 581 kultúrnych poukazov. Tie boli využité na kultúrne predstavenia v Dome kultúry v KNM alebo žiakmi individuálne.

V rámci schválených ročných plánov MZ a PK žiaci absolvovali predmetové odborné exkurzie a vychádzky do ZOO Zlín - Lešná, Vysoké Tatry, Okrasa Čadca, Liptov, Orava, Martin, Modra a Červený Kameň, CHKO Kysuce, Kysuckej hvezdárne, Diagnostického centra Lietavská Lúčka. V rámci plánov triedneho učiteľa to boli výlety a exkurzie do Dobšinského rozprávkového centra Habakuky na Donovaloch, do Trenčína, ranč pri Žiline, Krásna nad Kysucou, hospodárskych dvorov v Ochodnici a Kysuckom Lieskovci, do skanzenu vo Vychylovke, aquaparku v Turčianskych Tepliciach. Žiaci sa zúčastnili aj poznávacieho pobytového zájazdu do Disneylandu v Paríži. Úspešní reprezentanti školy sa zúčastnili za odmenu koncoročného výletu do Tatralandie. Z ďalších podporných aktivít jednotlivých predmetov v rámci vyučovacieho procesu, ale aj mimovyučovacích foriem výchovy a vzdelávania pedagógovia pre žiakov pripravili a škola zorganizovali:

 • športové súťaže v rope skipping a kráľ strelcov v presnosti streľby na mini futbalovú bránku
 • poznávací zájazd do Bruselu, Londýna a Windsoru, exkurzia do predvianočnej Viedne, Osvienčim + Krakov + Wadowice
 • exkurzie do Bratislavy (Tutanchamon, Slovenský parlament), závodu Coca Cola v Piešťanoch, Červeného Kameňa, planetárium Žiar nad Hronom, Kysucká hvezdáreň, Tlačiareň v Žiline, Terakotová armáda - Martin, Kysucké múzeum v Čadci (Písacie a počítacie stroje)
 • návšteva kaštieľa v Radoli - historické hračka, Svet detí, Veľká Morava, vianočné dekorácie členiek Živeny Žilina (3. a 4. ročník, dejepis, výtvarná výchova), zámku v Budatíne (3. a 4. ročník) a mestskej knižnice v KNM (3. a 4. ročník), mestskej krytej plavárne a zimného štadióna v Žiline (žiaci 3. ročníka), Kina Ster Centrum Cinemas v Žiline, turistická vychádzka pod Veľké Ostré (4.B)
 • víkendová akcia pod názvom Radosť rozdávaním rastie (Oščadnica penzión Gájuz) - 4.B
 • projektové dni : Deň školských knižníc, Európsky deň jazykov
 • Šarkaniáda žiakov 1. , 3. ročníka a detí v ŠKD, branné hry pre detí ŠKD
 • Zapojenosť do súťaží - olympiáda z anglického a nemeckého jazyka (školské i okresné kolo), matematická olympiáda (okresné kolo) , olympiáda zo slovenského jazyka (školské aj okresné kolo), Hviezdoslavov Kubín (školské kolo), geografická olympiáda (školské kolo), Pytagoriáda (školské kolo), fyzikálna olympiáda (školské kolo), iBobor - celoslovenská súťaž v IT, Vianočný zvonček (školské aj okresné kolo), športové súťaže (cezpoľný beh, predvianočné súťaže vo florbale a vybíjanej organizované CVČ, basketbale), Vianočná hviezda - výtvarná súťaž mestskej knižnice v KNM (3.A)
 • Dopoludnie s matematikou - súťaž družstiev riešení matematických úloh
 • Jabĺčkový deň - ITV s predškolákmi (2. a 1. ročník), Nákupovo - ITV zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti (2. ročník), ITV Vianočné zvyky a tradície s predškolákmi (2. ročník), ITV - Deň tekvíc v spolupráci s predškolákmi (1. ročník), ITV Ezopove bájky a Príbehy z prázdnin (4. ročník), tematický deň Bezpečne na cestách (4.A, 4.B), Strašidelné dopoludnie - história tradície jesenných sviatkov (5.C), Ovocie, zelenina - výstavka, tvorivé dielne v ŠKD, Cestovanie prstom po mape - kvíz pre detí v ŠKD, pečenie perníkov žiakov 1. ročníka a ŠKD v spolupráci s CVČ, tekvicové príšerky - Helloweenská party a strašidelné čítanie v mestskej knižnici pre deti v ŠKD,
 • Vianočné trhy v ŠKD spojené s predajom výrobkov a darčekov detí (cca 200 €)
 • Pasovanie žiakov prvého ročníka, príprava darčekov pre budúcich prvákov
 • beseda s príslušníkmi policajného zboru, pani Pavlusíkovou z CVŠ na tému Diabetes melitus, lesníkom pánom Vojtkom, včelárom pánom Káčeríkom, beseda o možnostiach štúdia v SOŠ obchodu a služieb v Čadci v 9. C , pani Dolinayovou z CPPPaP v KNM (vzťahy medzi nami), beseda so spisovateľkou pani Ďuranovou, Euro - Cent - beseda s pracovníčkou banky pre žiakov v ŠKD
 • divadelné predstavenie O nás Slovanoch v priestoroch školskej telocvične
 • divadelné predstavenie „Aby telo nebolelo“ pre žiakov navštevujúcich ŠKD
 • vianočné besiedky a besiedky s Mikulášom
 • týždeň aktívneho vyučovania v anglickom jazyku s lektorom s USA (vybraní žiaci)
 • popoludnia aktívneho čítania v anglickom jazyku a popoludnia s historickým filmom
 • prezentácia dejepisných žiackych projektov „Holokaust našimi očami“ vo vestibule školy pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia
 • Prezentácia spojená s výstavou fotografii žiakov, ktorí sa zúčastnili zájazdu Brusel - Londýn – Windsor
 • účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí viacerých stredných škôl a tiež burzy stredných škôl
 • projektové dni a iné aktivity na podporu rozvoja konverzácie v anglickom jazyku a nemeckom jazyku - recitačná súťaž Feel English in Verses (zorganizovala pre školy v okrese KNM naša škola v spolupráci s mestskou knižnicou), divadelné predstavenie v anglickom jazyku Three Little Pigs a American Dream
 • Škola v prírode - dva turnusy : Terchová (hotel Gold) - účasť 38 žiakov 2. ročníka a v stredisku OLIWA resort, ktoré sa nachádza v nádhernom lesnom prostredí Trenčianskej Teplej, neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske Teplice - účasť 64 žiakov 3. a 4. Ročníka
 • prázdninový priškolský tábor pre žiakov 1. a 2. ročníka (v čase jarných prázdnin)
 • plavecký kurz pre žiakov 4. ročníka a lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka (Valčianska dolina)
 • čitateľský maratón pre žiakov v spolupráci s mestskou knižnicou, beseda spojená s prednáškou o histórii a vývoji kníh, prednáška Marec mesiac knihy
 • zapojenie sa do spoločného medzinárodného projektu Žijeme na trojmezí spoločne so školami Jablunkov Lesní 190 a Školou Podstawowou H. Sienkiewicsa s poľským vyučovacím jazykom Jablunkov - aktivity - Naučme sa pesničku našich susedov a Šport láme hranice
 • Noc s Andersenom - účasť v medzinárodnom projekte
 • popoludnia s historickým filmom
 • návštevy Kaštieľa Radoľa - výstavy : Čaro svetla, Štiavnický kroj - 5. roč., expozície : Meštianske bývanie na Kysuciach, Svet alchymistu, Najstaršie dejiny Kysúc, Odkaz Cyrilo-metodskej tradície - 6. - 8. Ročník
 • návšteva bábkového predstavenia v Žiline a divadelného predstavenia Chlapček synček a filmového predstavenia Pieseň mora v DK KNM
 • účasť na filmovom festivale Jeden svet v spolupráci so Stanicou Žilina - Záriečie, galaprograme tanečného súboru Lentilky v Žiline
 • beseda s ochranármi prírody z Čadce, historičkou Kysuckého múzea v Čadci Veronikou Paukovou, s psychologičkou Pedagogicko-psychologickej poradne p. Dolinayovou - téma : Obchod s bielym mäsom, s riaditeľkou PRIMA BANKY p. Gulčíkovou (finančná gramotnosť)
 • projektový deň pre žiakov 8. a 9. ročníka s pani Tatianou Drexler, spolupracovníčkou spoločnosti Partners Group - rozvoj finančnej gramotnosti
 • tvorivé dielne s pánom Jánom Stopjakom - výroba kraslíc, história jarných ľudových zvykov
 • environmentálne popoludnie žiakov 3. Ročníka
 • turnaj O putovný pohár riaditeľa školy vo florbale a minifutbale
 • športová olympiáda pre deti MŠ v Kysuckom Novom Meste ku Dňu detí
 • stávanie Mája s programom súboru Nábrežníček
 • triedne či ročníkové vystúpenia venované Dňu matiek a Fašiangom
 • podpora dobročinných aktivít UNICEF Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov
 • Workshop s témou ľudských práv s Amnesty International
 • beseda s príslušníkmi dopravnej polície, poľovníkom
 • aktivity v spolupráci s Mestskou knižnicou v KNM : rozprávkové čítanie, čitateľský maratón, Číta celé Slovensko
 • tvorivé dielne k sviatkom jari - zdobenie veľkonočných vajíčok slamou
 • súťaž medzi oddeleniami v Človeče, nehnevaj sa!
 • športové popoludnie s rodičmi - Moja rodina
 • tvorivé činnosti: gombíkové čarovanie, srdiečkové variácie ku Dňu matiek

Bohatou činnosťou sa prezentovali aj žiaci v ŠKD. Za všetky aktivity uvádzame:

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovská rada školy zasadala v 2. polroku jedenkrát. Stretnutie triednych aktívov ZRPŠ bolo štyrikrát, na začiatku školského roku sme zorganizovali plenárne zasadnutie ZRPŠ. Rada priebežne monitoruje chod školy a upozorňuje na prípadne nedostatky. Poskytuje finančné prostriedky zo svojho fondu podľa potreby na školskú a mimoškolskú činnosť. Rodičia spolupracujú s triednymi učiteľmi na spoločných mimovyučovacích aktivitách a pomáhajú podľa možnosti aj materiálne. V tejto oblasti vidíme veľa nedostatkov. Nezáujem rodičov o prospech žiakov, slabá spolupráca predovšetkým s rodičmi problémových žiakov, problémy s preplácaním finančných prostriedkov na schválené aktivity a chýba väčšia podpora mimoškolskej činnosti školy. Rodičia prispeli finančne do fondu ZRPŠ prostredníctvom 2% odpisu daní za rok 2014.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala so svojim zriaďovateľom pri viacerých aktivitách mesta - vystúpenia školského folklórneho súboru Nábrežníček pri kultúrnych podujatiach, organizačná pomoc pri športových súťažiach, aktivity organizované zriaďovateľom ku Dňu Zeme. Veľmi dobrá bola tiež spolupráca s pracovníkmi Údržby mesta pri úpravách exteriérov a interiérov školy. Prostredníctvom vyučujúcich NV a žiakov spolupracujeme na mimovyučovacích aktivitách s CVČ pri Pastoračnom centre Sv. Jakuba. Škola tiež spolupracovala s inštitúciami mimo mesta. Pokračovala spolupráca s Kysuckým múzeom a kultúrnym strediskom v Čadci, Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste (Čitateľský maratón, tematický deň My a Daniel Hevier, Číta celé Slovensko). Naši žiaci pravidelne vystupujú v podujatiach a programoch ZUŠ Kysucké Nové Mesto a CVČ Kysucké Nové Mesto. Pravidelnými sa stali aktivity pre deti MŠ - Olympijský deň, spoločné ITV. Podporujeme spoluprácu s UNICEF Slovensko a tiež rôznymi charitatívnymi organizáciami a spolkami.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Igor Drexler

V Kysuckom Novom Meste, 2. októbra 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12. októbra 2015

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala a schválila Správu na svojom zasadnutí dňa 15.10.2015