Vytlačiť

Záverečná správa 2015/2016

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in Záverečná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto za školský rok 2015/2016

Predkladá:

PaedDr. Igor Drexler

riaditeľ školy                                                 Prerokované v pedagogickej rade školy

                                                                      dňa 12. októbra 2016

                                                                      Prerokované v Rade školy

                                                                      dňa 13. októbra 2016

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                      

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Mestu KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

                                                                       schváliť - neschváliť

                                                                       Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,

                                                                       jej výsledkoch a podmienkach

                                                                       Základnej školy, Nábrežná 845/17,

                                                                       Kysucké Nové Mesto

                                                                       za školský rok 2015/2016

                     

                                                                       .............................................................

                                                                      Mgr. Janka Vlčková

                                                                      predseda Rady školy pri ZŠ Nábrežná 845/17

                                                                      Kysucké Nové Mesto

                                                                      Stanovisko zriaďovateľa:

                                                                      Mesto Kysucké Nové Mesto      

                                                                      schvaľuje  -  neschvaľuje

                                  

                                                                      Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,

                                                                      jej výsledkoch a podmienkach

                                                                      Základnej školy, Nábrežná 845/17,

                                                                      Kysucké Nové Mesto

                                                                      za školský rok 2015/2016

                   

v Kysuckom Novom Meste dňa: ...........................

za zriaďovateľa:                                                                     .......................................................

                                                                                                              Ing. Ján Hartel                                                                                          

                                                                                           primátor mesta Kysucké Nové Mesto

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR č. 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

Adresa školy

Nábrežná ulica č. 845/17, Kysucké Nové Mesto

Telefón

+421 414212331

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

WWW stránka

zsnabreznaknm.eu

Zriaďovateľ

Mesto Kysucké Nové Mesto

Štatutárny zástupca

Ing. Ján Hartel

Adresa

Námestie slobody 94

Telefón

041/42072032, 041/4212210

WWW stránka

www.kysuckenovemesto.sk

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fax

041/4212209

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Riaditeľ

PaedDr. Igor Drexler

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZRŠ

Mgr. Viera Bodóová

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZRŠ

Mgr. Daniela Čepelová

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca ŠJ

Ing. Vladimíra Klečková

+414212720

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Janka Vlčková

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ivan Jurkovič

 

ostatní zamestnanci

Jozef Jakubík

 

zástupcovia rodičov

Mgr. Alexandra Sláviková

 
 

Gabriela Vnuková

 
 

MVDr. Roman Droštín

 
 

Renáta Kastanarasová

 

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ondrej Holienčík

 
 

Ing. Igor Behúň

 
 

Eva Hollá

 
 

Dušan Mičian

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1. ročník

Mgr. Ľubomíra Hrušková

1. - 4.

 

MZ 2. ročník

Mgr. Štefánia Koptáková

1. - 4.

 

MZ 3. ročník

Mgr. Jana Čelková

1. - 4.

 

MZ 4. ročník

Mgr. Janka Vlčková

1. - 4.

 

PK SJ

Mgr. Slávka Svrčková

Slovenský jazyk a literatúra

 

PK CJ

Mgr. Jolana Kubišová Madigárová

Anglický j., Francúzsky j., Nemecký j., Ruský j.

 

PK MF

Mgr. Miroslava Kováčová

Matematika, Fyzika

 

PK Geo

Mgr. Emília Palicová

Geografia

 

PK TV

Mgr. Mária Vlčáková

Telesná a športová výchova

 

PK BIO,CHE

Mgr. Drahomíra Galgaňáková

Biológia, chémia

 

PK D/Ov

Mgr. Monika Mojtová

Dejepis, Občianska výchova (náuka)

 

PK I

Mgr. Renáta Vlčková

Informatická výchova, informatika

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 574  k 15.9.2015 / 569  k 31.8.2016

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

3

4

3

4

3

3

3

3

3

29

počet žiakov

57

75

64

82

59

59

67

57

54

574

z toho ŠVVP

                   

z toho v ŠKD

                   

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 92/43 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 78/ 40počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 14/5 počet dievčat

Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil 4. a 5. apríla 2016. Pani učiteľky a žiaci pripravovali materiálové a organizačné zabezpečenie zápisu, príprava pracovného listu, nákup drobných odmien, výzdobu chodieb, výroba darčekov. Zápis žiakov bol veľmi dobre zorganizovaný, zúčastnili sa ho všetky vyučujúce 1. až 4. ročníka, zástupkyňa pre prim. vzdelávanie Mgr. Čepelová, riad. školy PaedDr. Drexler. Pozvanie prijali i pani učiteľky z MŠ a pani psychologička z CPPPaP v KNM.

Bolo zapísaných 92 budúcich prvákov. Niektorí rodičia požiadali o odročenie školskej dochádzky (14), nakoľko deti nie sú ešte dostatočne zrelé na školskú dochádzku, budú v riešení CPPP a P KNM.

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

 

6

1

   

1

   

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

9. ročník

Gymnázium KNM - 7 ž.

Gymnázium Veľká okružná ZA - 3 ž.

Bilingválne gymnázium Sučany - 1 ž.

Spojená škola - SPŠ KNM 16 ž.

SOŠ strojnícka KNM 7 ž.

SOŠ obchodu a služieb CA 4 ž.

Pedag. a sociálna akadémia M. Goretti CA 2 ž.

Bilingválna Obchodná akadémia CA 2 ž.

Str. zdravotná šk. ZA 3 ž.

Str. šk. poľnohospodárstva a služieb vidieku ZA 1 ž.

SPŠ stavebná ZA 1 ž.

SOŠ elektrotechnická ZA 1 ž.

Hotelová akadémia ZA 1 ž.

Konzervatórium ZA 1 ž.

Spojená škola ZA- Bytčica 1 ž.

Str. zdravotná šk. Trenčín 1 ž.

SOŠ dopravná MA- Priekopa 1 ž.

Střední šk. technická a ekonomická Brno 1 ž.

Spolu : 54 žiakov

8. ročník :

Súkromné bilingválne gymnázium ZA 1 ž.

Bilingválna OA CA 3 ž.

SOŠ stroj. KNM 1 ž.

Spolu : 5 ž.

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

0

0

15

44

       

prijatí

0

0

15

44

       

% úspešnosti

0

0

100

100

       

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FRJ

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

KZA

KFJ

MAT

NBV

1.A

1

           

1

         

1,06

 

1.B

1

           

1

         

1,05

 

1.C

1

           

1

         

1

 

2.A

1

           

1

 

1

     

1,21

 

2.B

1

           

1

 

1

     

1,05

 

2.C

1

           

1

 

1

     

1,33

 

2.D

1

           

1

 

1

     

1,18

 

3.A

1,4

           

1

 

1

     

1,5

 

3.B

1,14

           

1

 

1

     

1,14

 

3.C

1,09

           

1

 

1

     

1,09

 

4.A

1,4

           

1

 

1

     

1,55

 

4.B

1,53

           

1

 

1

     

1,53

 

4.C

1,76

           

1

 

1

     

1,76

 

4.D

1,37

           

1

 

1

     

1,58

 

5.A

2,2

2,15

1,55

     

2

1,1

   

1,95

   

2,05

 

5.B

1,78

1,83

1

     

1,44

1

   

1,5

   

1,78

 

5.C

1,62

1,48

1,1

     

1,33

1

   

1,48

   

1,38

 

6.A

2,1

2,2

1,9

   

2,25

1,7

1

1,85

 

1,8

   

2,1

 

6.B

1,72

2,06

1,94

   

2,11

2

1,06

1,72

 

1,72

   

2,28

 

6.C

2,71

2

2,24

   

2,52

1,95

1,24

2,24

 

1,9

   

2,43

 

7.A

2,27

1,95

1,95

   

1,91

1,95

1,14

1,68

 

1,73

   

2,27

 

7.B

2,27

2,41

2

   

2,27

2,23

1,14

1,82

 

1,73

   

2

 

7.C

2,13

2,04

1,78

   

2,52

2,3

1,09

1,65

 

1,65

   

2,43

 

8.A

1,54

1,58

1,54

   

2,23

1,5

 

1,65

 

1,19

   

1,96

 

8.B

2,44

2,13

2,63

   

2,44

2,06

 

2,5

 

1,75

   

2,75

 

8.C

2,79

3,2

3,13

   

3,27

2,8

 

3,2

 

2,47

   

3,07

 

9.A

1,61

1,72

1,44

   

1,72

1,39

 

1,61

 

1,28

   

2,67

 

9.B

2,41

1,82

2

   

2,71

1,88

 

2

 

1,88

   

2

 

9.C

2,58

2,26

1,79

   

2,68

2,21

 

2,42

 

1,79

   

2,11

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PVC

PRI

PDA

PVO

RUJ

SJL

SPR

SEE

SJA

TEH

THD

TSV

1.A

           

1

 

1,06

1

         

1.B

           

1

 

1,18

1

         

1.C

           

1

 

1,19

1

         

2.A

         

1,16

   

1,37

1

         

2.B

         

1,05

   

1,25

1

         

2.C

         

1,22

   

1,33

1

         

2.D

         

1,06

   

1,24

1

         

3.A

         

1,25

   

1,55

1

         

3.B

         

1,14

   

1,57

1

         

3.C

         

1,04

   

1,3

1

         

4.A

     

1

 

1,1

   

1,55

1

         

4.B

     

1

 

1,42

   

1,58

1

         

4.C

     

1

 

1,38

   

1,76

1

         

4.D

     

1

 

1,47

   

1,74

1

         

5.A

               

2,15

1

     

1,2

 

5.B

               

1,94

1

     

1

 

5.C

               

1,57

1

     

1,05

 

6.A

2,17

1

         

1,57

2,1

1

         

6.B

1,4

1,44

         

2,13

2,33

1,22

         

6.C

2,17

1,05

         

1,33

2,48

1

         

7.A

2,09

1,23

         

1,73

1,91

1

1

   

1

 

7.B

2

1,14

         

1,93

2,23

1,05

1

   

1

 

7.C

1,93

1,52

         

1,75

2,3

1

1

   

1,09

 

8.A

1,54

1

         

1,38

2,15

1

1,04

   

1,08

 

8.B

2,86

1

         

1,33

2,56

1

1

   

1,13

 

8.C

2,91

2

         

2,75

3

1,2

1

   

1,2

 

9.A

2

1,06

           

2,06

1

         

9.B

2,38

1,18

         

2

2,29

1

         

9.C

2,31

1,11

         

2,83

2,32

1

         

Trieda

TEV

VLA

VUM

VYV

ZEM

1.A

1

   

1

 

1.B

1

   

1

 

1.C

1

   

1

 

2.A

1

1,58

 

1

 

2.B

1

1,1

 

1

 

2.C

1

1,22

 

1

 

2.D

1

1,12

 

1

 

3.A

1

1,35

 

1

 

3.B

1

1,05

 

1

 

3.C

1

1,04

 

1

 

4.A

1

1,3

 

1

 

4.B

1

1,95

 

1

 

4.C

1

1,52

 

1

 

4.D

1

1,47

 

1

 

5.A

     

1

 

5.B

     

1

 

5.C

     

1

 

6.A

     

1

 

6.B

     

1

 

6.C

     

1

 

7.A

     

1

 

7.B

     

1

 

7.C

     

1

 

8.A

   

1

   

8.B

   

1

   

8.C

   

1

   

9.A

   

1

   

9.B

   

1

   

9.C

   

1

   

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1.A

3

18

0

0

1.B

2

22

0

0

1.C

5

16

0

1

2.A

19

19

0

0

2.B

21

20

0

1

2.C

18

18

0

0

2.D

17

17

0

0

3.A

20

20

0

0

3.B

21

21

0

0

3.C

23

23

0

0

4.A

20

20

0

0

4.B

22

19

0

3

4.C

21

21

0

0

4.D

19

19

0

0

5.A

20

20

0

0

5.B

18

18

0

0

5.C

21

21

0

0

6.A

20

20

0

0

6.B

18

18

0

0

6.C

21

21

0

0

7.A

22

22

0

0

7.B

22

22

0

0

7.C

23

23

0

0

8.A

26

26

0

0

8.B

16

16

0

0

8.C

15

15

0

0

9.A

18

18

0

0

9.B

17

17

0

0

9.C

19

18

1

0

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

1.A

3

1290

72,69

1290

72,69

0

0,00

1.B

2

934

42,45

934

42,45

0

0,00

1.C

5

924

57,75

924

57,75

0

0,00

2.A

19

636

33,47

636

33,47

0

0,00

2.B

21

709

36,28

709

36,28

0

0,00

2.C

18

1399

77,72

1399

77,72

0

0,00

2.D

17

895

52,65

895

52,65

0

0,00

3.A

20

762

38,10

762

38,10

0

0,00

3.B

21

1486

72,50

1486

72,50

0

0,00

3.C

23

1219

53,00

1219

53,00

0

0,00

4.A

20

816

40,80

816

40,80

0

0,00

4.B

22

1787

94,05

1787

94,05

0

0,00

4.C

21

1252

59,62

1252

59,62

0

0,00

4.D

19

983

51,74

983

51,74

0

0,00

5.A

20

1386

69,30

1386

69,30

0

0,00

5.B

18

1189

66,06

1189

66,06

0

0,00

5.C

21

1403

66,81

1403

66,81

0

0,00

6.A

20

1095

54,75

1095

54,75

0

0,00

6.B

18

1530

85,00

1530

85,00

0

0,00

6.C

21

1311

62,43

1311

62,43

0

0,00

7.A

22

2160

98,18

2102

95,55

58

2,64

7.B

22

1916

87,09

1880

85,45

36

1,64

7.C

23

1979

86,04

1978

86,00

1

0,04

8.A

26

2699

103,81

2699

103,81

0

0,00

8.B

16

927

57,94

927

57,94

0

0,00

8.C

15

1806

123,84

1780

122,10

26

1,74

9.A

18

1956

108,67

1956

108,67

0

0,00

9.B

17

2173

127,82

2168

127,53

5

0,29

9.C

19

2916

153,47

2885

151,84

31

1,63

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoslovenský priemer

Monitor SJL

54

74,3 %

62,2 %

Monitor MAT

54

68,4 %

52,8 %

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

V školskom vzdelávacom programe sme sa v reformných ročníkoch (1. a 5.) zamerali predovšetkým na zvládnutie kompetencií v oblasti jazykovej gramotnosti, cudzích jazykov a rozšírenie vedomostí a zručností predovšetkým v predmetoch prírodovedných. V prvom ročníku sme rozšírili ŠVP o jednu hodinu anglického jazyka a jednu hodinu matematiky. V piatom ročníku po jednej vyučovacej hodine anglického jazyka, matematiky a dejepisu. Dôraz sme tiež kládli na výchovu environmentálnu, regionálnu a multikultúrnu, ktoré sú prierezovými témami Štátneho vzdelávacieho programu v našom školskom kurikule.

Triedy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Spolu

Počet tried v ročníku

3

4

3

4

3

3

3

3

3

 

29

ISCED1

0

4

3

4

           

11

ISCED2

       

3

3

3

3

3

 

12

šport.prípava

                     

Matematika 5.-9.

                     

Cudzie jazyky 1.-9.

                     

Cudzie jazyky 3.-9.

                     

Cudzie jazyky 5.-9.

                     

Výtvarná výchova 1.-9.

                     

Hudobná výchova 1.-9.

                     

Technická výchova 5.-9.

                     

Variant1.,2.,3.

                     

Inovované ISCED1

3

                 

3

Inovované SCED 2

       

3

         

3

Nepovinné predmety

Na škole v školskom roku 2015/2016 sa nevyučoval ani jeden nepovinný predmet.

Rozširujúce hodiny

Voliteľné hodiny v ŠkVP

1. ročník AJ - 1 hodina, . MAT - 1 hod.

2. ročník (jazykový variant) AJ - 2 hod., M - 1 hod., Vv - 1 hod., SJ - 1 hod.

2. ročník (nejazykový variant) SJ - 2 hod., Pr - 1 hod., M - 1 hod., Vv - 1 hod.

3. ročník SJ - 2 hod., Pr - 1 hod. , M - 1 hod., Vv - 1 hod.

4. ročník SJ - 2 hod., Pr - 1 hod., VL - 1 hod., M - 1 hod.

5. ročník CJ - 1 hod., MAT - 1 hod., DEJ - 1 hod.

5. ročník BIO - 1 hod. GEO - 1 hod., DEJ - 1 hod., M - 1,5 hod., INF - 0,5 hod., VYV - 1. hod.

6. ročník SJaL - 1 hod., 2.CJ - 1 hod., CHE - 0,5 hod., BIO - 1 hod., DEJ -1 hod., GEO - 0,5 hod., M - 1 hod.,

7. ročník SJaL - 1 hod., 2.CJ - 1 hod., CHE - 0,5 hod., BIO - 1 hod., DEJ -1 hod., GEO - 0,5 hod., M - 1 hod., FYZ - 0,5 hod.

8. ročník 2.CJ - 1 hod., BIO - 1 hod., DEJ - 1 hod., GEO - 1 hod., EV/NAB - 0,5 hod., MAT - 1 hod., VYU - 0,5 hod.

9. ročník 2.CJ - 1 hod., FYZ - 1 hod., BIO - 1 hod., GEO - 1 hod., EV/NAB - 0,5 hod., MAT - 1 hod., VYU - 0,5 hod, INF - 0,5 hod.

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

4

 

2

Bežných tried

25

   

Špeciálnych tried

     

Pre nadaných

     

Spolu

29

581

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

37

19

39,04

19,2

DPP

3

0

2,52

0

Znížený úväzok

5

3

4,04

1,2

ZPS

3

1

3

1,3

Na dohodu

6

4

340 hodín

354 hodín

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

Zamestnanci podľa kariérového stupňa:

začínajúci PZ       :    1

samostatný PZ      :   2

PZ s 1. atestáciou :  31

PZ s 2. atestáciou :    8  

spolu

učiteľov

1

39

40

vychovávateľov

0

6

6

asistentov učiteľa

0

2

2

       

spolu

1

47

48

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

1. B

ANJ

1

2.B

IFV

2

2.C

IFV

1

2.D

IFV

2

3. A

IFV

1

3. B

IFV

1

3. C

IFV

2

4.A

IFV

1

4.B

IFV

2

4.C

IFV

1

4.D

IFV

2

3.B

VLA

1

4.B

PV

1

5.A

INF

1

5.A

DEJ

2

5.A

THD/SEE

1

5.B

DEJ

2

5.C

THD/SEE

2

6.A

CHE

1

6.C

CHE

1

6.A

OBN

1

7.A

THD/SEE

1

7.B

THD/SEE

1

7.C

THD/SEE

1

7.C

OBN

1

8.A

THD/SEE

1

8.B

THD/SEE

1

8.C

THD/SEE

1

8.C

OBN

0,5

9.A

OBN

0,5

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

1

1

2.kvalifikačná skúška

2

7

aktualizačné

5

5

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Úspechy 2015/2016 - 1. polrok

CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo družstiev

1. miesto - staršie žiačky

VIANOČNÝ ZVONČEK - okresné kolo

1. miesto Tamara Šughová (4.A) kategória 1. až 4. ročník

2. miesto Miroslava Paľúchová (6.C) a Nikol Kohútová (7.A) kategória 5. a 9. ročník

POČÍTAČ MÔJ POMOCNÍK - okresné kolo

2. miesto Marek Čuraj (8.A)

cena komisie - Šimon Michalenko (8.B)

OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž - okresné kolo

1. miesto Samuel Jantulík (5.B)

2. miesto Marek Dolinay (5.B)

3. miesto Andrea Žilková (5.B)

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA - okresné kolo

1. miesto - Denisa Fujašová (8.A)

4. miesto - Denisa Fujašová - krajské kolo

VIANOČNÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽKY CVČ - okresné kolo

1. miesto najmladší chlapci - sálový futbal

1. miesto staršie dievčatá - vybíjaná

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA - okresné kolo

1. miesto Lucka Karnetová (7.A) kategória A

2. miesto Michaela Okapalová (9.C) kategória B

ÚSPECHY 2. polrok:

OLYMPIÁDA Z GEOGRAFIE - okresné kolo

1. miesto Natália Fraňová (8.A) - kategória E (8. a 9. ročník)

1. miesto Lucia Ondrušková (7.C) - kategória F (6. a 7. ročník)

2. miesto Ivana Hulínová (7.B) - kategória F (6. a 7. ročník)

3. miesto Katarína Hurtošová (7.C) - kategória F (6. a 7. ročník)

4. miesto Ester Šughová (7.C) - kategória F (6. a 7. ročník)

1. miesto Adam Lachman (5.C) - kategória G (5. ročník)

2. miesto Jakub Popalnúch (5.C) - kategória G (5. ročník)

OLYMPIÁDA Z BIOLÓGIE - okresné kolo

2. miesto Denisa Fujašová (8.A) kategória C (12. miesto - krajské kolo)

2. miesto Martina Kyklošová (9.A) kategória C

OLYMPIÁDA Z DEJEPISU - okresné kolo družstiev

1. miesto - Denisa Fujašová (8.A) - kategória D - 8. ročník

FLORBAL - okresné kolo

3. miesto - starší žiaci

STOLNÝ TENIS - okresné kolo družstiev

3. miesto - starší žiaci

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

1. miesto - Denisa Fujašová (8.A) - kategória 8. ročník

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - dekanátne kolo

2. miesto - Lívia Kastanarasová, Denisa Fujašová , Gabriela Šidlová (8.A)

HÁDZANÁ - okresné, regionálne, krajské kolo

1. miesto - starší chlapci

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

2. miesto - Matúš Máca (6.A) - II. kategória - poézia

2. miesto - Aneta Staníková (6.B) - II. kategória - próza

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

1. miesto Rebeka Panáková (8.A) kategória 8. ročník

2. miesto Natália Fraňová (8.A) kategória 8. ročník

JAZYKOVÝ KVET - krajské kolo recitačnej súťaže

1. miesto Gabriela Šidlová (8.A) kategória Ruský jazyk

JAZYKOVÝ KVET - celoslovenské kolo recitačnej súťaže

1. miesto Gabriela Šidlová (8.A) kategória Ruský jazyk

VOLEJBAL- okresné kolo

1. miesto - staršie žiačky

FEEL ENGLISH IN VERSES - okresné kolo recitačnej súťaže

2. miesto Denisa Fujašová (8.A) kategória próza

3. miesto Michaela Okapalová (9.C) kategória interpretácia neznámeho textu

SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo speváckej súťaže

2. miesto Miroslava Paľúchová (6.C). kategória II

OLYMPIÁDA Z BIOLÓGIE - okresné kolo

1. miesto Simona Trnovcová (7.A) kategória D

2. miesto Martin Do (7.A) kategória D

3. miesto Katarína Hurtošová (7.C) kategória D

4. miesto Ester Šughová (7.C) kategória D

MALÝ FUTBAL - Dôvera - okresné kolo družstiev

3. miesto - mladší chlapci

MALÝ FUTBAL - McDONALD’S CUP - okresné kolo družstiev

2. miesto - najmladší chlapci

ĽAHKÁ ATLETIKA - okresné kolo

1. miesto Romana Žilková () - beh na 60 metrov

1. miesto Lucia Ondrušková (7.C) - beh na 800 metrov

3. miesto Natália Fraňová (8.A) - beh na 800 metrov

2. miesto Rebeka Panáková (8.A) - vrh guľou

3. miesto Alexandra Svrčková (9.A) - vrh guľou

3. miesto Mária Minariková (9.C) - hod kriketkou

2. miesto Ondrej Lisko () - beh na 60 metrov

3. miesto Martin Doo (7.A) - beh na 60 metrov

2. miesto Jakub Phan (7.C) - beh na 1000 metrov

3. miesto Teodor Heglasik (8.B) - beh na 1000 metrov

1. miesto Ondrej Lisko () - skok do diaľky

1. miesto Matej Fraštia (9.B) - vrh guľou

2. miesto Michal Jačmeník () - vrh guľou

1. miesto Matej Fraštia (9.B) - hod kriketkou

2. miesto Michal Jačmeník () - hod kriketkou

3. miesto štafeta 4 x 60 metrov chlapci

2. miesto družstvo dievčat - súťaž družstiev

1. miesto družstvo chlapcov - súťaž družstiev

ĽAHKÁ ATLETIKA - žiacka liga - okresné kolo

2. miesto družstvo ZŠ Nábrežná KNM - celkové poradie škôl po druhom kole prvého ročníka

OKRENÉ KOLO SÚŤAŽE SO ZÁHRADKARSKOU TÉMATIKOU

1. miesto - Denisa Fujašová - kategória 2

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zviditeľňovanie školy - konkrétne aktivity

-  internetová stránka školy - www.zsnabreznaknm.sk

- symboly školy - vlajka a predovšetkým školská hymna prístupná aj na internete, ktorá  formou fotoklipu prezentuje aktivity školy

- informovanie verejnosti o aktivitách školy v miestnych periodikách (Zvesti, Kysucko, My Kysuce, Žilinský večerník), káblovej TV Antech a webovom priestore mesta

-  športová olympiáda pre detí MŠ

- účasť žiakov na podujatiach organizovaných spolu s Mestskou knižnicou v KNM : Čitateľský maratón, Číta celé Slovensko

- úspešnosť žiakov v okresných, regionálnych, krajských ale aj celoslovenských súťažiach a predmetových olympiádach - olympiáda CJ, matematická olympiáda, Pytagoriáda, Rastliny a zvieratá našich lesov, Poznaj a chráň, geografická olympiáda, biblická olympiáda, prednes poézie a prózy Krása slova, súťaž v speve Slávik Slovenska, recitačná súťaž v anglickom jazyku (Feel The English in Verses), Jazykový kvet (celoslovenské kolo), športové súťaže (hádzanári v celoslovenskom finále skončili na peknom 6. mieste) a súťaž so záhradkárskou tematikou

- plavecký a lyžiarsky výcvik, Škola v prírode pre žiakov druhého až štvrtého ročníka, poznávacie zájazdy do zahraničia a tematické exkurzie - ohlas medzi rodičovskou verejnosťou

Ÿ- pestré formy vyučovania v rámci jednotlivých

Ÿ- propagácia činnosti žiakov 1. a 2. ročníka pre deti kysuckých MŠ

Ÿ- výsledky školy v dlhodobých i krátkodobých projektoch

Ÿ- časopis Záškolák

Ÿ- školský detský ľudový súbor Nábrežníček - vystúpenia na vyhlasovaní talentov regiónu dolných Kysúc, na detskom folklórnom festivale „Kujem, kujem podkovičku“ a folklórnych slávnostiach v Dolnom Vadičove.

Ÿ- aktivity žiackeho parlamentu školy

- Ÿponuka športovísk verejnosti - tenisové kurty, telocvičňa, fitnes, sauna....

- Ÿverejne prístupové body na internet a internetová žiacka knižka

- Ÿspolupráca s organizáciou UNICEF Slovensko - každoročné ocenenie Škola priateľská deťom

- Ÿspoluúčasť na dobročinných zbierkach a aktivitách (Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka)

- Ÿzapojenosť pedagógov do vzdelávacích aktivít UIPŠ, MPC, AMV a ŠPÚ spojených s modernizáciou vyučovacieho procesu

- Ÿškolská kuchyňa s jedálňou - modernizácia a účasť na projektoch Mlieko do škôl a Školské ovocie

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované a lebo realizované projekty:

Projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“ - OP Vzdelávanie. Zameraný na moderné efektívne učebné metódy a formy s využívaním IKT. Tvorba školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu začala 8. novembra 2009. Ukončenie - august 2011 - 5 rokov udržateľnosť

Žijeme na trojmedzí - spoločný medzinárodný projekt so školami z Jablunkova

Škola podporujúca zdravie - dlhodobý projekt

Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební - projekt je v realizácii od roku 2006 (priebežné aktivity)

Mlieko do škôl

Školské ovocie - projekt pod gestorstvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ

Kultúrne poukazy

Vzdelávacie poukazy

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov - učebňa kontinuálneho vzdelávania

•Projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“ - OP Vzdelávanie. Zameraný na moderné efektívne učebné metódy a formy s využívaním IKT. Tvorba školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu začala 8. novembra 2009, pokračuje až do roku 2015

•Škola podporujúca zdravie - dlhodobý projekt

•Škola priateľská deťom - spoločný projekt s organizáciou UNICEF Slovensko

•Celoročný projekt „ Daj odpadu druhú šancu!“ separácia odpadu

•Európsky deň jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL sú Rada Európy a Európska únia - jednodňový projekt

•Zapojenie sa do projektu Medzinárodného dňa školských knižníc - výstava kníh, čítanie úryvkov, tvorivé dielne, dramatizácia rozprávok, čítanie v Mestskej knižnici, spracovanie prezentácii a projektov,

•Maxík, Vrabček a Fifík - celoročný projekt spojený s využitím detských časopisov podporujúci celkový rozvoj osobnosti žiaka,

•Projekt Žiackeho školského parlamentu,

•Projektový deň "Nezabudnime" - pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia,

•Jeden svet - projekt zameraný na problematiku multikultúrnej výchovy, ľudských a občianskych práv (spolupráca s Kultúrnym centrom Stanica Žilina - Zariečie) - filmový festival,

•Školské ovocie,

•Školský mliečny program EU,

•Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov - učebňa kontinuálneho vzdelávania,

•Žijeme na trojmedzí - spoločný medzinárodný projekt so školami z Jablunkova,

•E-Testovanie - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania,

•English One - Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ,

•Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV),

•Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov,

•Národný projekt - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety (ukončenie projektu),

•E - twinning - Hračky na ceste (Toys On Tour) (v anglickom jazyku), Výmena pohľadníc a korešpondencia (v nemeckom jazyku) - medzinárodné projekty

•Noc s Andersenom - medzinárodný projekt

•Zober loptu, nie drogy

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: máj 2010

Druh inšpekcie: komplexná

Predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá - riadenie školy

- dobrá - slovenský jazyk a literatúra , vlastiveda, matematika (na 1. stupni), anglický jazyk, biológia (na 2. stupni)

- priemerná - matematika, slovenský jazyk a literatúra, chémia, dejepis, nemecký jazyk a občianska náuka/výchova (na 2. stupni)

Kľúčové pozitívne stránky školy - pedagogické riadenie školy v oblasti vypracovania vnútorných predpisov, vnútorný systém kontroly, poskytovanie služieb žiakom. V VV procese bolo silnou stránkou školy sprístupňovanie poznatkov žiakom zrozumiteľným spôsobom a v logickom slede, kladením otázok a zadávaním úloh na porozumenie a aplikáciu a využívanie chybných odpovedí na hľadanie cesty k správnym riešeniam. Učitelia viedli žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu sa, k čítaniu a počúvaniu s porozumením, k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti a ochrane zdravia a k správnym postupom pri práci.

Oblasti vyžadujúce zlepšenie - efektívne využívanie didaktickej techniky, zadávanie tvorivých a diferencovaných úloh a činností vo vzťahu k rozdielnym vzdelávacím schopnostiam žiakov, podporovanie vzájomnej komunikácie a spolupráce žiakov vo dvojiciach a skupinách, rozvíjanie ich hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností a kompetencií v oblasti IKT

Škola mala v školskom roku 2015/2016 tematickú inšpekčnú kontrolu zameranú na Finančnú gramotnosť žiakov deviateho ročníka.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má k dispozícii okrem množstva moderných pomôcok a vyučovacích prostriedkov, internetovú knižnicu, fitnes centrum, saunu, ihrisko s umelým povrchom, tenisový kurt, 2 jazykové laboratória, tri učebne informatiky, jednu učebňu pre kontinuálne vzdelávanie PZ. Inováciou prešli odborné učebne chémie, fyziky a hudobnej výchovy, aj keď by si vyžadovali modernejšie vybavenie. Škola vlastní 7 interaktívnych tabúľ s príslušnou didaktickou technikou a softvérom. V rámci projektu EÚ Ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov sme využívame učebňu kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov. Vybudovali sme z vlastných finančných zdrojov školskú kuchynku a zrekonštruovali priestor vonkajšieho átria školy. Zlepšilo sa tiež materiálne vybavenie učební a kabinetov. Nedostatky sú vo vybavení školských dielní, ktoré si vyžadujú inováciu. Škola má školský rozhlas, celoplošne zavedenú wifi sieť pripojenia na internet. Na športovanie majú žiaci k dispozícii dve telocvične, tenisový kurt, fitnes centrum, saunu. V školskej kuchyni využívame vydávanie a objednávanie stravy prostredníctvom čipového systému, inovoval sa kuchynský park o nové zariadenia. Pitný režim podporuje aj umiestenie školského bufetu v hlavnej budove školy. ŠKD je vybavený stolovými hrami, spotrebným materiálom, fotoaparátom, spoločenskými hrami a učebnými pomôckami.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu

863 158,00 € - prenesené kompetencie (pôvodne)

852 658,00 € - čerpanie

917 344,61 € - prenesené kompetencie (aj s navýšením)

906 844,61 € - čerpanie

10 500,00 € - presun do roku 2016

127 355,00 € - originálne kompetencie (pôvodne)

4 500,00 € - originálne kompetencie - rezerva

131 855,00 € - originálne kompetencie (po navýšení)

Navýšenie:

prenesené kompetencie

946,20 € - školské potreby pre žiakov zo SZP

4 230,00 € - strava pre žiakov so sociálne slabého prostredia

3 427,00 € - dotácia pre deti zo SZP (nenormatívne)

17 392,00 € - dohadovacie konanie I.

2 676,00 € - dohadovacie konanie II.

3 117,00 € - dohadovacie konanie III. (kredity)

7 045,00 € - mimoriadne odmeny

855,22 € - odchodné

12 285,00 € - asistent učiteľa

2 213,19 € - na učebnice Aj

Vlastné príjmy: 28 536,26 €

13 935,00 € - poplatky ŠKD

2 237,00 € - réžia ŠJ

11 253,89 € - ostatné vlastné príjmy (MPC, prenájom bytov a nebytových priestorov, dobropisy)

1 110,31 € - dary (zdroj 72) - školské ovocie

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Škola neprijala ani jeden vzdelávací poukaz

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

ZRPŠ:

PRÍJMY:

2% DANE R. 2015 3 429,34,- EUR

PRÍSPEVOK ZRPŠ /8,-EUR ŽIAK/ 4 304,- EUR

PRÍJMY SPOLU 7 733,34,- EUR

V Ý D A J E

Príspevok na závady školy 430,- €

Koncoročné odmeny a MDD pre žiakov 1 346,- €

E-twinning projekt Výmena pohľadníc 40,- €

Činnosť žiackeho parlamentu 50,- €

Súťaže z biológie a prírodovedy 100, - €

Pasovanie prvákov 60,- €

Veľkonočné tvorivé dielne v 4. ročníku 79 ,- €

Aktivity prvákov a škôlkarov 50,- €

Športové súťaže 250,- €

Biblická olympiáda 50,- €

Geografická olympiáda 100,- €

Environmentálne dopoludnie - Chráňme svoju Zem 79,- €

Prednes poézie v 1. - 3. ročníku 40,- €

Environmentálne dopoludnie v štvrtom ročníku 80,- €

Fašiangový karneval tretiakov 65,- €

Zápis detí do prvého ročníka 60,- €

Šiškový karneval štvrtákov 79,- €

Ročníkové aktivity druhákov 95,- €

Deň mlieka - Žijeme zdravo v prvom ročníku 55,- €

Hudobné súťaže 49,30,- €

i-Bobor 50,- €

Hviezdoslavov Kubín 5. - 9. ročník 30,- €

Veľkonočné tradície a zvyky v prvom ročníku 55,- €

Vianočné zvyky a tradície v prvom ročníku 55,- €

Plavecký výcvik 300,- €

Noc s Andersenom 400,- €

Dopoludnie s matematikou 100,- €

Deň britskej kultúry 100,- €

Okresné kolo recitačnej súťaže v AJ 30,- €

Deň školských knižníc 79,- €

Folklórny súbor Nábrežníček 250,- €

Škola v prírode 2. ročník 200,- €

Pytagoriáda 100,- €

Koncoročný výlet pre ocenených žiakov 546,- €

Školský časopis 150,- €

Marec mesiac knihy - žiaci prvého ročníka 56,- €

Medzinárodný e-twinningový projekt 30,- €

Medzinárodný šachový turnaj v Jablunkove 40,- €

Šiškový karneval v prvom ročníku 56,- €

Spoločné aktivity s partnerskými školami v Jablunkove 400,- €

Olympiáda zo slovenského jazyka 15,- €

Futbalové súťaže 100,- €

Marec - Mesiac knihy v treťom ročníku 65,- €

Propagácia školy a Rodičovskej rady 300,- €

Olympiáda v anglickom jazyku 50,- €

S P O L U V Ý D A J E 6 754,30,- EUR

4. Príjmy z projektov 0 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

HLAVNÉ CIELE ŠKOLY v školskom roku 2015/2016 boli

1. Udržať odbornosť pedagogického zboru nad 95 %

2. Zlepšiť prevenciu pred zhoršujúcou sa úrovňou správania žiakov

3. V celoslovenskom testovaním žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2016 dosiahnuť výsledky nad celoslovenský priemer

4. Implementovať do výchovno - vzdelávacieho procesu inovatívne formy a metódy práce

5. Zapojiť školu do projektov, ktoré zlepšia materiálnu úroveň pre vyučovanie jednotlivých predmetov

Komentár : V školskom roku 2015/2016 bol otvorený pre 574 žiakov v 14 triedach na roč. 1. - 4. a v 15-tich na ročníkoch 5. - 9. Odbornosť na vyučovaní bola 96 %. Počas celého roka nedošlo ku žiadnej personálnej zmene. Výmenu si vyžiadala iba pozícia asistenta učiteľa.

Správanie žiakov stále nie je na žiaducej úrovni. Takmer vo všetkých prípadoch žiakov zo zlým správaním , zlou dochádzkou i prospechom sa jedná o zlé rodinné zázemie. Väčšie problémy a záškoláctvo boli konzultované a riešené prostredníctvom CPPPaP v KNM, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, priestupkového oddelenia MÚ v Kysuckom Novom Meste.

V celoplošnom Testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ naši žiaci 9. ročníka dosiahli v slovenskom jazyku i matematike lepší priemer ako bol celoslovenský, najlepší v okrese Kysucké Nové Mesto.

Skvalitnili sa aj podmienky materiálneho zabezpečenia IKT -Technikou a tiež sa doplnili učebné pomôcky pre jednotlivé kabinety. Pedagógovia pracujú na hodinách s prístupným výučbovým softvérom, tvoria vlastné prezentácie a projekty. Škola má vlastnú webovú stránku a učitelia sú zaregistrovaní na celoslovenskom portáli zborovna.sk, kde aj svojimi prácami pravidelne prispievajú. Realizovali sme niekoľko e-twinningových projektov z anglického a nemeckého jazyka.

Škola sa podľa možností po celý rok zapájala predovšetkým do krátkodobých projektov s cyklickým opakovaním.

Všetky ciele, ktoré si vytýčili jednotlivé MZ a PK, boli splnené vďaka zodpovednej a obetavej práci všetkých pedagógov

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

Silné stránky:

- nastúpený trend znižovania neprospievajúcich žiakov

- úspechy žiakov na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach

- implementácia IKT do vyučovacích hodín

- úspešná realizácia projektov EU a rovnako aj krátkodobých projektov

- rozmiestnenie žiakov na stredné školy

- škola otvorená verejnosti

- odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

- rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

- individuálny prístup ku vzdelávaniu

- kvalifikovaný pedagogický zbor

- skúsenosti v mimoškolskej činnosti - široká ponuka záujmovej činností

- tradičné aktivity školy

- moderné vybavenie odborných učební

- aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese

Slabé stránky:

- správanie žiakov a ich vzťah k školskému majetku

- počet neospravedlnených vymeškaných hodín žiakmi školy

- časté havárie exteriérov a interiérov budov školy vzhľadom na ich vek a nedostatok finančných prostriedkov

- zastarané vybavenie školských dielní

- nezáujem rodičov časti žiakov o spoluprácu so školou pri riešení výchovných a vzdelávacích výsledkoch

Príležitosti :

- vlastný vzdelávací program školy, ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiakov a ich rodičov

- zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie PZ

- propagácia školy k verejnosti - široké možnosti

- možnosť vypracovania grantových projektov EÚ

- nové vzdelávacie metódy a formy práce

- celoživotné vzdelávanie - formou získaných kreditov zlepšiť finančné ohodnotenie PZ

- prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov, nadväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

- zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

- možnosť prenájmu priestorov školy na vzdelávacie a športové účely

Riziká :

- demografický pokles populácie

- časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny)

- neustále sa meniaca legislatíva a zvyšujúca sa byrokracia v školstve

- slabé ohodnotenie pedagogických zamestnancov

- nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové a osobné náklady

- adekvátna náhrada učiteľov odchádzajúcich na dôchodok

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci našej školy nachádzajú uplatnenia v ďalšom štúdiu na stredných školách. Vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia na ZŠ môžu v plnej miere využívať v ďalšom osobnom živote - najmä jazyková gramotnosť, počítačová zdatnosť, vedomosti z oblasti prírodných i spoločenských vied. Na stredné školy v tomto školskom roku sa dostali všetci žiaci deviateho ročníka, traja žiaci boli úspešní v pohovoroch na bilingválne gymnázium. Ostatné informácie o úspešnosti uvádzame v § 1 písmeno d Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky školy spĺňajú požiadavky v súlade z vyhláškou MŠ SR č. 320/2009 o základnej škole. Neexistuje žiadna príčina na to, aby sa neplnili schválené učebné plány a učebné osnovy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Mimoškolská činnosť žiakov je zameraná na kultúrne vyžitie a šport s využitím školských športovísk: telocvične, posilňovňa, ihrisko s umelou trávou ale aj turistickej poznávacej činnosti. Vyučujúci sa venujú žiakom aj v oblastiach informačných technológií, zdokonaľovania jazykovej gramotnosti, rozširovania si vedomostí z prírodovedných a humanitných predmetov, pripravujú talentovaných žiakov na predmetové súťaže a olympiády. Rozširujeme vedomostí a zručnosti žiakov vo finančnej gramotnosti, približujeme im tematiku ochrany ľudských práv a práv detí, sprístupňujeme multikultúrnu a regionálnu výchovu. Pokračuje úspešná spolupráca na spoločných aktivitách s materskými školami v meste ako aj Mestskou knižnicou v KNM, Kysuckou hvezdárňou a Kaštieľom v obci Radoľa, rovnako aj partnerskými školami v Jablunkove v rámci projektu Žijeme na trojmedzí.. Väčšina žiakov je v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov formou krúžkov CVČ a CVČ Sv. Jakuba. Časť týchto oddelení záujmových útvarov vedú pracovníci našej školy. Žiaci zmysluplne využívajú voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore Nábrežníček. Život na škole mapuje už dlhoročne školský časopis Záškolák. Od tretieho ročníka sú zástupcovia tried zapojený do projektu Žiackeho školského parlamentu.

konkrétne aktivity v prvom polroku

- športové súťaže v rope skipping a kráľ strelcov na basketbalový kôš v presnosti streľby

- exkurzia do Viedne (Technické múzeum) a Kitsee (čokoládovňa) , Osvienčim + Krakov + Wadowice

- exkurzia do Bratislavy Titanic (Incheba Expo Aréna), návšteva kaštieľa v Radoli - tvorivé dielne (zdobenie a tvorba vianočných ozdôb, Kde je vôľa, tam je cesta k tvorivosti - 3. ročník), Hvezdáreň v KNM, CHKO Kysuce (žiaci 9. ročníka), Kina Ster Centrum Cinemas a kina v obchodnom centre Mirage v Žiline (Hotel Transylvánia 2, Prečo som zjedol otecka, Malý princ), turistická vychádzka pod Veľké Ostré, Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, zimného štadióna v Žiline (4.A), dvojdňový turistický výlet do rekreačného centra v Oščadnici (4.A)

- Divadelné predstavenie Zimná rozprávka v DK KNM - prváci a štvrtáci

- predstavenie v Bábkovom divadle Žilina - Akčatyrok (2. ročník)

- predstavenie skupiny s Freestyle Show v telocvični školy

- účasť žiakov na šachovom turnaji v rámci projektu Žijeme na trojmedzí v Jablunkove

- projektové dni : Deň školských knižníc, Európsky deň jazykov

- besedy: Obchodovanie s bielym mäsom (9. ročník) s pani Dolinayovou z CPPPaP v KNM, Finančná gramotnosť (9. ročník) s pracovníčkami pobočky, Prima banky v KNM, beseda s riaditeľom SOŠ podnikania v Žiline (9. ročník), beseda k výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v MK KNM (8.A,9.A), beseda so včelárom p. Káčeríkom ako aj návšteva jeho včelnice v Hornom Vadičove, beseda s pani Janou Pavlusíkovou na téme Diabetes melitus, hudobné tvorivé dielne s pánom profesorom Belom Felixom, beseda a práca s knihou Nenič svoje múdre telo so žiakmi tretieho ročníka (tvorba plagátov, prevenčný program), beseda s pani Dolinayovou s CPPPaP v KNM na tému Medziľudské vzťahy v treťom ročníku

- hodina anglického jazyka so speváčkou Celeste Buckingham v rámci ukončenia projektu English One spojená s koncertom v DK KNM pre žiakov školy

- Šarkaniáda žiakov 1. a 2. ročníka ako aj detí v ŠKD

- zapojenie sa do súťaží - olympiáda z anglického (školské i okresné kolo), matematická olympiáda (okresné kolo), olympiáda zo slovenského jazyka (školské, okresné aj krajské kolá), geografická olympiáda (školské kolo), Pytagoriáda (školské kolo), biblická olympiáda (školské kolo), Hviezdoslavov Kubín (školské kolo), iBobor - celoslovenská súťaž v IT (93 žiakov/25 ako úspešní riešitelia), Počítač môj pomocník (CVČ), Vianočný zvonček (školské aj okresné kolo), športové súťaže (cezpoľný beh, predvianočné súťaže vo florbale a vybíjanej organizované CVČ, basketbale)

- zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. - „EKOPOSTER 2015, ocenenie víťazných výtvarných prác našich žiakov na tému Ochranárik očami detí vyhlásenej Okresným úradom v Kysuckom Novom Meste zameranej na propagáciu civilnej ochrany s prepojením na číslo 112 a okresných úradov ako orgánov krízového riadenia

- Dopoludnie s matematikou - súťaž družstiev riešení matematických úloh

- Jabĺčkový deň - ITV druhákov s predškolákmi z MŠ Kamence, Nákupovo - ITV zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti (2. ročník), ITV Vianočné zvyky a tradície s predškolákmi (2. ročník), ITV - Deň tekvíc v spolupráci s predškolákmi (2. ročník), ITV Hravé vyučovanie - Kráľovstvo zdravia s predškolákmi z MŠ Litovelská, ITV Vianočné čarovanie v prvom ročníku, Vianočná keramika - tradícia a krása - výroba vianočných ozdôb žiakov prvého ročníka v spolupráci s CVČ

- Hrou k finančnej gramotnosti - ITV v prvom ročníku, Zimné kráľovstvo - Snehuliakovo (stavanie snehuliakov a iných rozprávkových bytostí - prváci a deti z MŠ Komenského ulica),

- Ukážky modelov lietadiel - spoločná aktivita žiakov a rodičov 2. ročníka zorganizovaná v spolupráci s pánom Bohušom Belákom a Strednou odbornou školou v KNM (rozvoj technického myslenia)

- Vianočné trhy v ŠKD spojené s predajom výrobkov a darčekov detí (cca 240 €)

- Strašidelné čítanie detí zo ŠKD v mestskej knižnici

- Snehuliaci pre MK v KNM - tvorivé dielne v ŠKD

- Pasovanie žiakov prvého ročníka

- vianočné besiedky a besiedky s Mikulášom

- týždeň aktívneho vyučovania v anglickom jazyku s lektorom s USA (vybraní žiaci)

- celoročná výstava počítačových komponentov, fotoaparátov, kamier a diskiet v učebni IKT

- projekt "Nezabúdame" pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia (27.1. 2016 = 71. výročie oslobodenia KT Osvienčim) prezentácia dejepisných žiackych projektov „Holokaust našimi očami“ vo vestibule školy pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9.C)

- projektové vyučovanie z dejepisu, občianskej výchovy, slovenského jazyka - Moje mesto, Rodokmeň, Druhá svetová vojna, Vynálezy, Moja najobľúbenejšia rozprávka, Moja najobľúbenejšia slovenská populárna pieseň

- tvorba projektov na tému Naše mesto v spolupráci so ZŠ Lesní 190 v Jablunkove

- tvorba projektov na tému Kalendár pre kamaráta (žiaci druhého ročníka)

- súťaž tried o Najkreatívnejšiu a najnápaditejšiu nástenku na tému Ochrany ľudských práv a práv dieťaťa

- účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí viacerých stredných škôl a tiež burzy stredných škôl

konkrétne aktivity v druhom polroku

V rámci Národného programu boja proti obezite a Národného programu na ochranu detí a mládeže sme podporovali aktivity smerujúce k zvyšovaniu záujmu žiakov o športové, turistické aktivity a pravidelný telesný pohyb - športová olympiáda pre deti kysuckých MŠ, zapojenie do projektu Zober loptu, nie drogy, účasť na športových podujatiach CVČ, Mesta Kysucké Nové Mesto, turistické vychádzky na Veľké Ostré, Starhrad do Strečna či Nezbúdzkej Lúčky. Väčšina žiakov je v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov formou krúžkov CVČ a CVČ pri Pastoračnom centre KNM. Časť týchto oddelení záujmových útvarov vedú pracovníci našej školy. Žiaci zmysluplne využívajú voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore Nábrežníček. Život na škole mapuje už dlhoročne školský časopis Záškolák.

V rámci schválených ročných plánov MZ a PK žiaci absolvovali predmetové odborné exkurzie a vychádzky do ZOO Zlín - Lešná, Vysoké Tatry, Okrasa Čadca, Liptov, Orava, Martin, Bratislava, CHKO Kysuce, Kysuckej hvezdárne, banského múzea v Banskej Štiavnici, do pekárne Vilija Čadca, na farmu Jasenové, do Štátneho oblastného archívu v Bytči.

V rámci plánov triedneho učiteľa to boli výlety a exkurzie do Trenčína, ranč pri Žiline, hospodárskych dvorov v Ochodnici, Kysuckom Lieskovci a Brodne, ku slovenskému orloju v Starej Bystrici, aquaparku v Turčianskych Tepliciach, do kina Ster Century Cinemas v Žiline, Bešeňovej, rekreačného strediska s víkendovým pobytom v penzióne pri Trojičke v obci Oščadnica, trojdňový koncoročný výlet 9.A v chate Makovica - Makov, v experimentálnej knižnici v Čadci. Predmetová komisia cudzích jazykov pripravila pre žiakov poznávací pobytový zájazd do Londýna, Cambridge a Amsterdamu. Úspešní reprezentanti školy sa zúčastnili za odmenu koncoročného výletu do Tatralandie spojenej s návštevou obce Pribylina. Z ďalších podporných aktivít jednotlivých predmetov v rámci vyučovacieho procesu, ale aj mimovyučovacích foriem výchovy a vzdelávania pedagógovia pre žiakov pripravili a škola zorganizovali:

- projektové dni a iné aktivity na podporu rozvoja konverzácie v anglickom jazyku a nemeckom jazyku - recitačná súťaž Feel English in Verses (zorganizovala pre školy v okrese KNM naša škola v spolupráci s mestskou knižnicou), Deň britskej kultúry - projektový deň s účasťou ZŠ KNM Clementisova, KNM Dolinský potok, Snežnica a ZŠ Lesní 190 Jablunkov, divadelné predstavenie v anglickom jazyku Pussy In Boots a Peter Black, návšteva kultúrneho centra Stanica Zariečie v Žiline spojená s projektom Jeden svet, návšteva Britského centra a Krajskej knižnice v Žiline, anglický jazykový týždeň s americkým lektorom Rayom Sikorskim

- zapojenie sa do projektov e-twinnigu - Hračky na ceste, výmena pohľadníc z využitím anglického a nemeckého jazyka (v projektoch sú rôznou formou zapojení okrem našich žiakov aj deti z Grécka, Belgicka, Rumunska, Poľska, Talianska, Španielska, Chorvátska a Českej republiky)

- Škola v prírode - dva turnusy : Belušské Slatiny (40 žiakov) - účasť žiakov 2. ročníka a v stredisku OLIWA resort, ktoré sa nachádza v nádhernom lesnom prostredí Trenčianskej Teplej, neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske Teplice - účasť 81 žiakov 3. a najmä 4. ročníka

- prázdninový priškolský tábor pre žiakov 1. a 2. ročníka (v čase jarných prázdnin)

- plavecký kurz pre žiakov 4. ročníka a lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka

- čitateľský maratón pre žiakov v spolupráci s mestskou knižnicou, beseda spojená s prednáškou o histórii a vývoji kníh, prednáška Marec mesiac knihy

- zapojenie sa do spoločného medzinárodného projektu Žijeme na trojmezí spoločne so školami Jablunkov Lesní 190 a Školou Podstawowou H. Sienkiewicsa s poľským vyučovacím jazykom Jablunkov - aktivity - jarný tvorivý Workshop s ľudovými umelcami, Noc s Andersenom s výmenou žiakov na všetkých troch školách, Deň britskej kultúry

- Noc s Andersenom - účasť v medzinárodnom projekte

- popoludnia s historickým filmom

- účasť na galaprograme tanečného súboru Lentilky v Žiline

- besedy s psychologičkou Pedagogicko-psychologickej poradne p. Dolinayovou - Sladkosti závislosťou (3. ročník) a Vzťahy medzi nami (5.B a 6.B), s mestským policajtom (3. ročník), so včelárom pánom Káčeríkom, odborníčkou na diabetes melitus pani Mgr. J. Pavlusíkovou, s vyučujúcimi p. Mojtovou a Palicovou o Indii, policajtkou PZ pani Zlochovou, beseda na tému Kysuce 1938 - 1945 v spolupráci s MK v KNM pre žiakov 9. ročníka, projektový deň s pracovníčkami Prima banky - finančná gramotnosť pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka

- karnevalové popoludnia a šiškové posedenia pre žiakov prvého stupňa a ŠKD, popoludnie ku Dňu matiek v 4.C triede,

- Srdcom a rukami - návšteva tretiakov na výstave umeleckých prác v Kaštieli Radoľa

- environmentálne popoludnie žiakov 3. ročníka

- účasť v geografickom tvorivo - inteligenčnom kvíze KQIQ - internetová celoslovenská online súťaž

- výchovno vzdelávací program v SSŠ strojníckej - Rozprávka z lesa (1. a 2. ročník), Vesmírniček (3. a 4. ročník), Zdravá výživa (5. - 7- ročník), Tajomstvo života (8. a 9. ročník).

- divadelné predstavenie Zimná rozprávka v DK KNM

- turnaj O putovný pohár riaditeľa školy vo florbale a minifutbale

- športová olympiáda pre deti MŠ v Kysuckom Novom Meste ku Dňu detí

- stávanie Mája s programom súboru Nábrežníček

- podpora dobročinných aktivít UNICEF Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov

- Workshop s témou ľudských práv s Amnesty International

- ITV - Deň mlieka, veľkonočné tvorivé dielne s MŠ Budatínska Lehota, Na jeden deň spisovateľom a ilustrátorom, jarné tvorivé dielne prvákov s predškolákmi kysuckých MŠ - propagácia činnosti k zápisu prvákov, Indiánsky deň v druhom ročníku

- Farebný týždeň - týždeň priateľstva, lásky, nádeje a spolupatričnosti - zorganizovaný žiackym školským parlamentom

Bohatou činnosťou sa prezentovali aj žiaci v ŠKD. Za všetky aktivity uvádzame:

- výchovný koncert v ZUŠ

- Výtvarná súťaž na tému „Deklarácia práv dieťaťa“

- „Človeče, nehnevaj sa!“ súťaž medzi oddeleniami

- Veľkonočné tvorivé dielne s rodičmi

- Veľkonočný zajačik - súťaž v Mestskej knižnici

- Apríl, mesiac lesov - beseda s ochrancom prírody

- Beseda s detskou zdravotnou sestrou

- Kvety - gombíkové čarovanie

- Deň hasičov - návšteva požiarnej zbrojnice

- Číta celé Slovensko - čitateľský maratón v Mestskej knižnici

- Zábavné popoludnie s rodičmi

Škola vydala pre žiakov celkovo 574 kultúrnych poukazov. Tie boli využité na kultúrne predstavenia v Dome kultúry v KNM, alebo žiakmi individuálne.

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rada školy zasadala v štyrikrát. Prerokovala školský vzdelávací a výchovný program, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a priebežne monitoruje chod školy a upozorňuje na prípadne nedostatky. Občianske združenie Rodičovská rada priebežne poskytuje finančné prostriedky z fondu ZRPŠ podľa potreby na školskú a mimoškolskú činnosť. Rodičia spolupracujú s triednymi učiteľmi na spoločných mimovyučovacích aktivitách a pomáhajú podľa možnosti aj materiálne. Škola prostredníctvom výchovného poradcu iniciovala stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka a zástupcov niektorých SŠ.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala so svojim zriaďovateľom aj pri viacerých aktivitách mesta -vystúpenia školského folklórneho súboru Nábrežníček pri kultúrnych podujatiach, organizačná pomoc pri športových súťažiach, aktivity organizované zriaďovateľom ku Dňu Zeme.

Veľmi dobrá bola tiež spolupráca s pracovníkmi Údržby mesta pri úpravách exteriérov a interiérov školy. Prostredníctvom vyučujúcich NV a žiakov spolupracujeme na mimovyučovacích aktivitách aj s CVČ pri Pastoračnom centre Sv. Jakuba. Škola tiež spolupracovala s inštitúciami mimo mesta. Pokračovala spolupráca s Kysuckým múzeom a kultúrnym strediskom v Čadci, Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste (Čitateľský maratón, Noc s Andersenom, beseda na tému Slovenské ľudové rozprávky, Prváci v ríši Kde bolo - tam bolo, Les ukrytý v kuchárskej knihe). Naši žiaci pravidelne vystupujú v podujatiach a programoch ZUŠ Kysucké Nové Mesto a CVČ Kysucké Nové Mesto.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Igor Drexler

V Kysuckom Novom Meste, 6. októbra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 12.10.2016

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala a schválila Správu na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016