Vytlačiť

Záverečná správa 2016-2017

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in Záverečná správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto za školský rok 2016/2017

Predkladá:

PaedDr. Igor Drexler

riaditeľ školy                                                 Prerokované v pedagogickej rade školy

                                                                      dňa 13. októbra 2017

                                                                      Prerokované v Rade školy

                                                                      dňa 18. októbra 2017

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                      

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Mestu KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

                                                                       schváliť - neschváliť

                                                                       Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,

                                                                       jej výsledkoch a podmienkach

                                                                       Základnej školy, Nábrežná 845/17,

                                                                       Kysucké Nové Mesto

                                                                       za školský rok 2016/2017

                     

                                                                       .............................................................

                                                                      Mgr. Janka Vlčková

                                                                      predseda Rady školy pri ZŠ Nábrežná 845/17

                                                                      Kysucké Nové Mesto

                                                                      Stanovisko zriaďovateľa:

                                                                      Mesto Kysucké Nové Mesto      

                                                                      schvaľuje  -  neschvaľuje

                                  

                                                                      Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti,

                                                                      jej výsledkoch a podmienkach

                                                                      Základnej školy, Nábrežná 845/17,

                                                                      Kysucké Nové Mesto

                                                                      za školský rok 2016/2017

                   

v Kysuckom Novom Meste dňa: ...........................

za zriaďovateľa:                                                                     .......................................................

                                                                                                              Ing. Ján Hartel                                                                                          

                                                                                           primátor mesta Kysucké Nové Mesto

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

Adresa školy

Nábrežná ulica č. 845/17, Kysucké Nové Mesto

Telefón

+421 414212331

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

WWW stránka

zsnabreznaknm.eu

Zriaďovateľ

Mesto Kysucké Nové Mesto

Štatutárny zástupca

Ing. Ján Hartel

Adresa

Námestie slobody 94

Telefón

041/42072032, 041/4212210

WWW stránka

www.kysuckenovemesto.sk

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fax

041/4212209

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Riaditeľ

PaedDr. Igor Drexler

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZRŠ

Mgr. Viera Bodóová

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZRŠ

Mgr. Daniela Čepelová

+414212331

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúca ŠJ

Ing. Vladimíra Klečková

+414212720

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Janka Vlčková

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ivan Jurkovič

 

ostatní zamestnanci

Jozef Jakubík

 

zástupcovia rodičov

PaedDr. Peter Klečka

 
 

Mgr. Andrea Starinská

 
 

MVDr. Roman Droštín

 
 

Mgr. Mária Kormanová

 

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ondrej Holienčík

 
 

Ing. Igor Behúň

 
 

Eva Hollá

 
 

Dušan Mičian

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1. ročník

Mgr. Štefánia Koptáková

1. - 4.

 

MZ 2. ročník

Mgr. Jarmila Bandurová

1. - 4.

 

MZ 3. ročník

Mgr. Janka Vlčková

1. - 4.

 

MZ 4. ročník

Mgr. Jana Čelková

1. - 4.

 

PK SJ

Mgr. Slávka Svrčková

Slovenský jazyk a literatúra

 

PK CJ

Mgr. Jolana Kubišová Madigárová

Anglický j., Francúzsky j., Nemecký j., Ruský j.

 

PK MF

Mgr. Miroslava Kováčová

Matematika, Fyzika

 

PK Geo

Mgr. Emília Palicová

Geografia

 

PK TV

Mgr. Mária Vlčáková

Telesná a športová výchova

 

PK BIO,CHE

Mgr. Drahomíra Galgaňáková

Biológia, chémia

 

PK D/Ov

Mgr. Monika Mojtová

Dejepis, Občianska výchova (náuka)

 

PK I

Mgr. Renáta Vlčková

Informatická výchova, informatika

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 15.9.2016  594          k 31.8.2017   590

Počet tried: 30

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

4

3

4

3

4

3

3

3

3

30

počet žiakov

78

59

75

67

80

57

57

65

52

590

z toho ŠVVP

2

2

4

4

12

3

6

5

5

43

z toho v ŠKD

58

33

25

12

6

0

0

0

0

134

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 88 / počet dievčat 45

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet  85/ počet dievčat 47

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2 / počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

0

0

0

0

2

52

 54

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

8. ročník - 1 žiačka - OA D. Janotu Čadca - bilingválne št.

1 žiačka - Gymnázium T. Ružičku Žilina - biling. št.

9. ročník:

9 žiakov - Gymnázium KNM

3 žiaci - Gymnázium Veľká okružná Žilina

1 žiak - Gymnázium Hlinská Žilina

3 žiaci - Gymnázium sv, Františka z Assisi Žilina

1 žiak - Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina

15 žiakov - SOŠ strojnícka KNM

5 žiakov - SŠ - SPŠ KNM

1 žiak - SPŠ stavebná Žilina

2 žiaci - Str. zdravotnícka škola Žilina

1 žiak - Obchodná akadémia D. Janotu Čadca

4 žiaci - SOŠ podnikania Žilina

2 žiaci - Dopravná akadémia Žilina

1 žiak - SOŠ poľnohospodárska a rozvoj vidieka Žilina

1 žiak - Súkromná umelecká škola Žilina

1 žiak - SOŠ odevná pri Spojenej škole Žilina - Bytčica

1 žiak - SOŠ elektrotechnická Žilina1 žiak - SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Bratislava

Spolu prijatých na SŠ : 54 žiakov

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

0

0

18

36

0

0

0

 54

prijatí

0

0

18

36

0

0

0

 54

% úspešnosti

   

100

100

     

 100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FRJ

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

KZA

KFJ

MAT

NBV

1.A

1

           

1

         

1,05

 

1.B

1

           

1

         

1

 

1.C

1

           

1

         

1,05

 

1.D

1

           

1

         

1

 

2.A

1

           

1

         

1,22

 

2.B

1

           

1

         

1,41

 

2.C

1

           

1

         

1,39

 

3.A

1,26

           

1

 

1

     

1,63

 

3.B

1,26

           

1

 

1

     

1,16

 

3.C

1,28

           

1

 

1

     

1,89

 

3.D

1,28

           

1

 

1

     

1,56

 

4.A

1,7

           

1

 

1

     

1,6

 

4.B

1,82

           

1

 

1

     

1,77

 

4.C

1,29

           

1

 

1

     

1,33

 

5.A

1,65

1,7

1,35

     

1,6

1

   

1,45

   

1,6

 

5.B

1,68

1,68

1,21

     

1,58

1

   

1,42

   

1,84

 

5.C

1,95

2

1,1

     

1,62

1,1

   

1,67

   

1,9

 

5.D

1,89

1,83

1,22

     

1,78

1,17

   

1,67

   

2,22

 

6.A

2,5

2,17

1,61

   

1,56

1,94

1,06

   

1,78

   

2,33

 

6.B

2,17

1,83

1,5

   

1,78

1,94

1

   

1,83

   

2,22

 

6.C

1,67

1,38

1,24

   

1,81

1,33

1,1

   

1,14

   

1,76

 

7.A

1,95

2,33

1,95

   

2,24

1,76

1,1

1,81

 

1,48

   

2,29

 

7.B

1,94

1,94

1,75

   

1,81

1,69

1,19

1,69

 

1,69

   

1,94

 

7.C

2,6

2,3

2,35

   

2,8

2,35

1,25

2,25

 

1,7

   

2,45

 

8.A

2,3

2,22

1,91

   

2,91

2,13

 

2,35

 

1,57

   

2,57

 

8.B

2,1

2,25

1,9

   

2,65

1,9

 

2,35

 

1,65

   

2,15

 

8.C

2,09

2,27

2,23

   

2,95

2,41

 

2,18

 

1,55

   

2,41

 

9.A

1,87

1,48

1,13

   

1,96

1,09

 

1,3

 

1,22

   

1,83

 

9.B

2,6

1,87

2,2

   

2,53

1,93

 

2

 

1,53

   

3

 

9.C

2,85

2,93

2,64

   

3,07

2,43

 

2,71

 

2,71

   

3,14

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PVC

PRI

PDA

PVO

RUJ

SJL

SPR

SEE

SJA

TEH

THD

TSV

1.A

           

1

 

1,05

1

         

1.B

           

1

 

1

1

         

1.C

           

1

 

1,25

1

         

1.D

           

1

 

1

1

         

2.A

           

1

 

1,33

1

         

2.B

           

1

 

1,55

1

         

2.C

           

1

 

1,72

1

         

3.A

         

1,47

   

1,84

1

         

3.B

         

1,16

   

1,26

1

         

3.C

         

1,06

   

1,56

1

         

3.D

         

1,17

   

1,33

1

         

4.A

     

1

 

1,4

   

1,5

1

         

4.B

     

1

 

1,59

   

1,95

1

         

4.C

     

1

 

1,04

   

1,29

1

         

5.A

               

1,95

1

     

1

 

5.B

               

2,05

1,21

     

1

 

5.C

               

2

1

     

1,52

 

5.D

               

2,06

1

     

1,11

 

6.A

 

1,06

           

2,39

1

     

1,11

 

6.B

 

1,28

           

2,22

1

     

1,06

 

6.C

 

1,19

           

1,48

1

     

1

 

7.A

2,15

1,48

         

1,71

2,38

1

1,05

   

1,05

 

7.B

1,3

1,06

         

2,33

2

1

1,06

   

1

 

7.C

2,36

1,25

         

1,78

2,65

1,05

1,2

   

1,15

 

8.A

2,09

1,09

         

1,75

2,26

1,04

1,04

   

1

 

8.B

2

1

         

1,77

2,25

1

1

   

1

 

8.C

2,21

1,14

         

1,75

2,68

1,09

1,09

   

1

 

9.A

1,75

1

         

1,64

2,3

1

         

9.B

3,17

1,13

         

1,33

2,8

1

         

9.C

3,27

1

         

2,33

3

1,29

         

Trieda

TEV

VLA

VUM

VYV

ZEM

1.A

1

   

1

 

1.B

1

   

1

 

1.C

1

   

1

 

1.D

1

   

1

 

2.A

1

   

1

 

2.B

1

   

1

 

2.C

1

   

1

 

3.A

1

1,68

 

1

 

3.B

1

1,11

 

1

 

3.C

1

1,22

 

1

 

3.D

1

1,17

 

1

 

4.A

1

1,45

 

1

 

4.B

1

2,05

 

1

 

4.C

1

1,08

 

1

 

5.A

     

1

 

5.B

     

1

 

5.C

     

1

 

5.D

     

1

 

6.A

     

1

 

6.B

     

1

 

6.C

     

1

 

7.A

     

1

 

7.B

     

1

 

7.C

     

1

 

8.A

   

1

   

8.B

   

1

   

8.C

   

1

   

9.A

   

1

   

9.B

   

1

   

9.C

   

1

   

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1.A

20

20

0

0

1.B

20

20

0

0

1.C

20

20

0

0

1.D

18

18

0

0

2.A

18

18

0

0

2.B

22

22

0

0

2.C

19

18

0

1

3.A

19

19

0

0

3.B

20

19

0

1

3.C

18

18

0

0

3.D

18

18

0

0

4.A

23

20

0

3

4.B

22

22

0

0

4.C

24

24

0

0

5.A

20

20

0

0

5.B

19

19

0

0

5.C

21

21

0

0

5.D

18

18

0

0

6.A

18

17

1

0

6.B

18

17

1

0

6.C

21

21

0

0

7.A

21

21

0

0

7.B

16

16

0

0

7.C

20

20

0

0

8.A

23

23

0

0

8.B

20

20

0

0

8.C

22

22

0

0

9.A

23

23

0

0

9.B

15

15

0

0

9.C

14

14

0

0

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

1.A

20

987

49,35

987

49,35

0

0,00

1.B

20

1508

75,40

1508

75,40

0

0,00

1.C

20

1074

53,70

1074

53,70

0

0,00

1.D

18

912

50,67

912

50,67

0

0,00

2.A

18

1667

92,61

1667

92,61

0

0,00

2.B

22

1209

54,95

1209

54,95

0

0,00

2.C

19

1600

88,89

1600

88,89

0

0,00

3.A

19

1599

84,16

1599

84,16

0

0,00

3.B

20

944

49,68

944

49,68

0

0,00

3.C

18

1180

65,56

1180

65,56

0

0,00

3.D

18

1078

59,89

1078

59,89

0

0,00

4.A

23

1046

52,30

1046

52,30

0

0,00

4.B

22

2199

99,95

2199

99,95

0

0,00

4.C

24

1751

72,96

1751

72,96

0

0,00

5.A

20

1245

62,25

1238

61,90

7

0,35

5.B

19

1927

101,42

1922

101,16

5

0,26

5.C

21

1877

89,38

1877

89,38

0

0,00

5.D

18

1543

85,72

1542

85,67

1

0,06

6.A

18

1891

105,06

1891

105,06

0

0,00

6.B

18

1643

93,32

1643

93,32

0

0,00

6.C

21

1658

78,95

1658

78,95

0

0,00

7.A

21

1268

60,38

1262

60,10

6

0,29

7.B

16

1279

83,08

1279

83,08

0

0,00

7.C

20

1781

89,05

1781

89,05

0

0,00

8.A

23

2346

102,00

2345

101,96

1

0,04

8.B

20

1913

95,65

1913

95,65

0

0,00

8.C

22

2350

106,82

2339

106,32

11

0,50

9.A

23

3085

134,13

3080

133,91

5

0,22

9.B

15

1096

73,07

1095

73,00

1

0,07

9.C

14

2516

179,71

2496

178,29

20

1,43

Výsledky externých meraní: 9. ročník 2017

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoslovenský priemer

Monitor SJL

52

61,9 %

61,2 %

Monitor MAT

52

64,7 %

56,4 %

Výsledky externých meraní: 5. ročník  2016

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoslovenský priemer

Monitor SJL

79

67,9 %

62,8 %

Monitor MAT

79

66,6 %

61,9 %

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

V školskom vzdelávacom programe sme sa v reformných ročníkoch (1.,2, 5. a 6.) zamerali predovšetkým na zvládnutie kompetencií v oblasti jazykovej gramotnosti, cudzích jazykov a rozšírenie vedomostí a zručností v predmetoch prírodovedných. V prvom a druhom ročníku sme rozšírili ŠVP o jednu hodinu anglického jazyka a jednu hodinu matematiky. V piatom ročníku po jednej vyučovacej hodine anglického jazyka, matematiky a dejepisu. V šiestom ročníku boli disponibilnými hodinami po jednej v predmetoch matematika, biológia, dejepis a geografia. Dôraz sme tiež kládli na výchovu environmentálnu, regionálnu a multikultúrnu, ktoré sú prierezovými témami Štátneho vzdelávacieho programu v našom školskom kurikule.

Triedy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Spolu

Počet tried v ročníku

4

3

4

3

4

3

3

3

3

 

30

ISCED1

0

0

4

3

           

7

ISCED2

       

0

0

3

3

3

 

9

šport.prípava

                     

Matematika 5.-9.

                     

Cudzie jazyky 1.-9.

                     

Cudzie jazyky 3.-9.

                     

Cudzie jazyky 5.-9.

                     

Výtvarná výchova 1.-9.

                     

Hudobná výchova 1.-9.

                     

Technická výchova 5.-9.

                     

Variant1.,2.,3.

                     

Inovované ŠVP

4

3

               

7

Inovované ŠVP

       

4

3

       

7

Nepovinné predmety

Na škole v školskom roku 2016/2017 sa nevyučoval ani jeden nepovinný predmet.

Rozširujúce hodiny

Voliteľné hodiny v ŠkVP

1. ročník AJ - 1 hodina, MAT - 1 hod.

2. ročník AJ - 2 hodiny, MAT - 1 hod.

3.. ročník SJ - 2 hod., Pr - 1 hod. , M - 1 hod., Vv - 1 hod.

4. ročník SJ - 2 hod., Pr - 1 hod., VL - 1 hod., M - 1 hod.

5. ročník CJ - 1 hod., MAT - 1 hod., DEJ - 1 hod

6. ročník matematika, biológia, dejepis a geografia - po jednej vyučovacej hodine

7. ročník SJaL - 1 hod., 2.CJ - 1 hod., CHE - 0,5 hod., BIO - 1 hod., DEJ -1 hod., GEO - 0,5 hod., M - 1 hod., FYZ - 0,5 hod.

8. ročník 2.CJ - 1 hod., BIO - 1 hod., DEJ - 1 hod., GEO - 1 hod., EV/NAB - 0,5 hod., MAT - 1 hod., VYU - 0,5 hod.

9. ročník 2.CJ - 1 hod., FYZ - 1 hod., BIO - 1 hod., GEO - 1 hod., EV/NAB - 0,5 hod., MAT - 1 hod., VYU - 0,5 hod, INF - 0,5 hod.

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

4

78

 

Bežných tried

26

   

Špeciálnych tried

     

Pre nadaných

     

Spolu

30

590

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

47

20

48

18,33

DPP

1

2

0,57

0,77

Znížený úväzok

4

5

2,92

2,10

ZPS

3

2

3

2,30

Na dohodu

2

1

324 hodín

353 hodín

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

Kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

40

41

vychovávateľov

0

6

6

asistentov učiteľa

0

1,5

1,5

       

spolu

1

47,5

48,5

Zamestnanci podľa kariérového stupňa:

Začínajúci PZ :  3

Samostatný PZ : 3

PZ s 1. atestáciou : 19

PZ s 2. atestáciou : 16

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

3.A

informatická výchova

2

3.C

informatická výchova

2

3.D

informatická výchova

1

4.A

informatická výchova

2

4.B

informatická výchova

2

4.C

informatická výchova

2

4.B

prírodoveda

2

5.B

technika

1

6.C

informatika

1

5.A

technika

1

5.D

technika

2

5.A

informatika

2

5.B

informatika

1

5.C

informatika

1

5.D

informatika

1

6.A

informatik

1

6.C

informatika

1

7.A

informatika

1

6.A

fyzika

2

6.A

technika

1

6.C

technika

1

7.A

technika

1

7.B

technika

1

7.C

technika

1

8.A

technika

1

8.B

technika

1

8.C

technika

1

7.A

chémia

1

7.C

chémia

1

5.D

dejepis

2

5.C

dejepis

2

SPOLU:

 

42 hodín

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

0

0

2.kvalifikačná skúška

6

4

rozširujúce pedagogické

0

1

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo

1. miesto - Adriana Hrubá - staršie žiačky

1. miesto - Martin Do - starší žiaci

1. miesto - družstvo chlapcov - starší žiaci

1. miesto - družstvo dievčat - staršie žiačky

ŽIVOT NA ZÁHRADE - medzinárodná súťaž v Ostrave (aranžmány + vedomostný test)

4. miesto - Denisa Fujašová (9.A)

OLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU A LITERATÚRE - okresné kolo

2. miesto - Denisa Fujašová (9.A) - kategória C

TURNAJ V MALOM FUTBALE O putovný pohár riaditeľky CVČ - najmladší žiaci

1. miesto - družstvo chlapcov

TURNAJ VO VYBÍJANEJ O putovný pohár riaditeľky CVČ

4. miesto - družstvo dievčat

TURNAJ VO FUTSALE O putovný pohár riaditeľky CVČ - starší žiaci

1. miesto - družstvo chlapcov

VIANOČNÝ ZVONČEK 2016 - spevácka súťaž

1. miesto - Juliána Kormanová (5.D), Martina Poniščjaková (7.C) - kategória 5. - 9. ročník

STOLNÝ TENIS- okresné kolo

2. miesto - družstvo chlapcov

ŠALIANSKY MAŤKO Jozefa Cígera Hronského - prednes slovenskej povesti - okresné kolo

2. miesto - Nina Trnovcová (4.C) - II. kategória

3. miesto - Matúš Máca (7.A) - III. kategória

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA - okresné kolo

1. miesto - Lucia Karnetová (8.A) - Kategória B

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória 5. ročník

1. miesto - Matej Pirník (5.A)

1. miesto - Ľuboš Javorík (5.A)

2. miesto - Martina Chládeková (5.B)

2. miesto - Alexandra Ganani (5.B)

3. miesto - Dávid Masnica (5.B)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo - kategória 9. ročník

4. miesto - Michal Holienčík (9.A)

4. miesto - Rebeka Panáková (9.A)

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

1. miesto - Martin Javorík (5.D) - kategória 5. ročník

2. miesto - Michaela Hulínová (5.D) - kategória 5. ročník

3. miesto - Marek Dolinay (6.B) - kategória 6. - 7. ročník

1. miesto - Denisa Fujašová (9.A) - kategória 8. a 9. ročník

2. miesto - Lucia Ondrušková (8.C) - kategória 8. a 9. ročník

3. miesto - Ivana Hulínová (8.B) - kategória 8. a 9. ročník

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

2. miesto - Katarína Hurtošová (8.C) - kategória C

3. miesto - Denisa Fujašová (9.A) - kategória C

VESMÍR OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž - regionálne kolo

1. miesto - Andrea Žilková (6.B)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

1. miesto - Martin Do (8.A) - poézia III. kategória

1. miesto - Denisa Fujašová (9.A) - próza III. kategória

PYTAGORIÁDA- okresné kolo

1. miesto - Ivan Martiška (3.D) - kategória 3. ročník

2. miesto - Adam Hruška (3.C) - kategória 3. ročník

1. miesto - Trnovcová Nina (4.C) - kategória 4. ročník

VOLEJBAL - okresné kolo

2. miesto - družstvo dievčat

JAZYKOVÝ KVET- obvodové kolo

1. miesto - Soňa Vlčková (8.B) - kategória ruský jazyk

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

1. miesto - Katarína Hurtošová (8.C) - kategória 8. ročník

4. miesto - Matúš Máca (7.A) - kategória 7. ročník

VYBÍJANÁ - okresné kolo

2. miesto - družstvo dievčat

FEEL THE ENGLISH IN VERSES - recitačná súťaž v anglickom jazyku - okresné kolo

2. miesto - Simona Kmecová (7.B) - kategória poézia

3. miesto - Matúš Máca (7.A) - kategória poézia

3. miesto - Ján Pavlík (5.B) - interpretácia neznámeho textu

BILOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategória D - okresné kolo

1. miesto - Marek Dolinay (6.B)

2. miesto - Jakub Poplanúch (6.C)

3. miesto - Marianna Svrčková (6.C)

POČÍTAČ MOJ POMOCNÍK - okresné kolo

1. miesto - Samuel Juríček (8.C)

2. miesto - Marek Čuraj (9.A)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajské kolo

1. miesto - Martin Do (8.A) - poézia III. kategória

ČO VIEŠ O HVIEZDÁCH ? - obvodové kolo (Čadca, KNM)

1. miesto - Lucia Ondrušková (8.C) - II. kategória

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zviditeľňovanie školy - konkrétne aktivity

a) internetová stránka školy - www.zsnabreznaknm.eu

b) propagácia symbolov školy - školská hymna, školský znak a vlajka aj na verejne prístupných bodoch a miestach

c) publikovanie v miestnych a regionálnych periodikách a webovej stránke mesta o aktivitách žiakov našej školy

d) úspešnosť žiakov v súťažiach v nadškolských kolách - cezpoľný beh, olympiáda v anglickom jazyku, slovenskom jazyku, minifutbal chlapcov, Jednota Cup a Coca Cola školský pohár vo futbale, stolný tenis súťaž družstiev chlapcov, iBobor, matematická olympiáda žiakov piateho ročníka, Šaliansky Maťko, Vianočný zvonček, Život na záhrade - výsledky a umiestnenia žiakov ako príloha tejto správy

e) Testovanie 5-2016 - žiaci piateho ročníka zvládli testovanie z matematiky a slovenského jazyka nad celoslovenský priemer

f) účasť v celoslovenskej súťaži Čitateľky oriešok

g) propagácia činnosti žiakov 1. a 2. ročníka pre deti kysuckých MŠ - Integrované tematického vyučovania s predškolákmi - informácie na www stránke školy i mesta

h) zapojenie sa do Medzinárodných a národných projektov - Žijeme na trojmedzí, E-twinning - Chuť Vianoc, Príď a navštív našu krajinu, Špeciálne dni v EU krajinách a e-twinningový projekt v nemeckom jazyku

i) Detský folklórny súbor Nábrežníček sa predstavil občanom a rovnako aj žiakom mesta Jablunkov na veľkom predvianočnom koncerte vo farnom kostole a rovnako aj žiakom našej školy a verejnosti KNM na koncerte v DK

j) netradičné formy vyučovania - projektové dni, wokshopy, zážitkové vyučovania, tvorivé dielne

k) práca Žiackeho školského parlamentu

l) školský časopis Záškolák

m) ponuka športovísk verejnosti - tenisové kurty, telocvičňa, fitnes, sauna....

n) verejne prístupové body na internet a internetová žiacka knižka

o) spolupráca s organizáciou UNICEF - Škola priateľská deťom

p) výroba vianočných pozdravov pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

q) šitie srdiečok ako vianočných darčekov pre deti po transplantácii kostnej drene na Detskej onkológii v Bratislave - spolupráca s organizáciou Dobrá krajina a OZ Pomáhame s úsmevom - akcia mala za cieľ rozvíjať u detí spolupatričnosť, solidaritu, pomoc a nezištné darcovstvo

r) zapojenosť pedagógov do vzdelávacích aktivít MPC

s) učebňa kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov žilinského kraja v spolupráci s MPC Žilina

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované a lebo realizované projekty:

A)

Projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“ - OP Vzdelávanie. Zameraný na moderné efektívne učebné metódy a formy s využívaním IKT. Tvorba školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu začala 8. novembra 2009. Ukončenie - august 2011 - 5 rokov udržateľnosť

Žijeme na trojmedzí - spoločný medzinárodný projekt so školami z Jablunkova

Škola podporujúca zdravie - dlhodobý projekt

Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební - projekt je v realizácii od roku 2006 (priebežné aktivity)

Mlieko do škôl

Školské ovocie - projekt pod gestorstvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ

Kultúrne poukazy

Vzdelávacie poukazy

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov - učebňa kontinuálneho vzdelávania

Prehľad projektov, do ktorých sa škola zapojila alebo pokračovala v školskom roku 2016/2017:

•Projekt „Pre život nie pre školu sa učíme“ - OP Vzdelávanie. Zameraný na moderné efektívne učebné metódy a formy s využívaním IKT. Tvorba školského vzdelávacieho programu. Realizácia projektu začala 8. novembra 2009, pokračuje až do roku 2015

•Škola podporujúca zdravie - dlhodobý projekt

•Škola priateľská deťom - spoločný projekt s organizáciou UNICEF Slovensko

•Celoročný projekt „ Daj odpadu druhú šancu!“ separácia odpadu

•Európsky deň jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL sú Rada Európy a Európska únia - jednodňový projekt

•Zapojenie sa do projektu Medzinárodného dňa školských knižníc - výstava kníh, čítanie úryvkov, tvorivé dielne, dramatizácia rozprávok, čítanie v Mestskej knižnici, spracovanie prezentácii a projektov,

•Maxík, Vrabček a Fifík - celoročný projekt spojený s využitím detských časopisov podporujúci celkový rozvoj osobnosti žiaka,

•Projekt Žiackeho školského parlamentu,

•Projektový deň "Nezabudnime" - pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia,

•Jeden svet - projekt zameraný na problematiku multikultúrnej výchovy, ľudských a občianskych práv (spolupráca s Kultúrnym centrom Stanica Žilina - Zariečie) - filmový festival,

•Školské ovocie,

•Školský mliečny program EU,

•Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov - učebňa kontinuálneho vzdelávania,

•Žijeme na trojmedzí - spoločný medzinárodný projekt so školami z Jablunkova,

•E-Testovanie - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania,

•English One - Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ,

•Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV),

•Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov,

•Národný projekt - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety (ukončenie projektu),

•E - twinning - Príď navštíviť našu krajinu, Špeciálne dni v EU krajinách a spolupráca so školou vo Francúzsku v anglickom jazyku a školami v Ukrajine a Poľsku v nemeckom jazyku

•Noc s Andersenom - medzinárodný projekt

•Zober loptu, nie drogy

- Erasmus+

• Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: máj 2010

Druh inšpekcie: komplexná

Predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá - riadenie školy

- dobrá - slovenský jazyk a literatúra , vlastiveda, matematika (na 1. stupni), anglický jazyk, biológia (na 2. stupni)

- priemerná - matematika, slovenský jazyk a literatúra, chémia, dejepis, nemecký jazyk a občianska náuka/výchova (na 2. stupni)

Kľúčové pozitívne stránky školy - pedagogické riadenie školy v oblasti vypracovania vnútorných predpisov, vnútorný systém kontroly, poskytovanie služieb žiakom. V VV procese bolo silnou stránkou školy sprístupňovanie poznatkov žiakom zrozumiteľným spôsobom a v logickom slede, kladením otázok a zadávaním úloh na porozumenie a aplikáciu a využívanie chybných odpovedí na hľadanie cesty k správnym riešeniam. Učitelia viedli žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu sa, k čítaniu a počúvaniu s porozumením, k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti a ochrane zdravia a k správnym postupom pri práci.

Oblasti vyžadujúce zlepšenie - efektívne využívanie didaktickej techniky, zadávanie tvorivých a diferencovaných úloh a činností vo vzťahu k rozdielnym vzdelávacím schopnostiam žiakov, podporovanie vzájomnej komunikácie a spolupráce žiakov vo dvojiciach a skupinách, rozvíjanie ich hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností a kompetencií v oblasti IKT

Škola mala v školskom roku 2016/2017 inšpekčnú kontrolu zameranú na priebeh Testovania 9-2017 - konštatovanie - Testovanie prebehlo bez chýb v súlade s pokynmi NUCEM a ŠŠI

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má k dispozícii okrem množstva moderných pomôcok a vyučovacích prostriedkov, internetovú knižnicu, fitnes centrum, saunu, ihrisko s umelým povrchom, tenisový kurt, 2 jazykové laboratória, tri učebne informatiky, jednu učebňu pre kontinuálne vzdelávanie PZ. Inováciou prešli odborné učebňa fyziky, vybudovala sa školská kuchynka. Škola vlastní 8 interaktívnych tabúľ s príslušnou didaktickou technikou a softvérom. V rámci projektu EÚ Ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov sme využívame učebňu kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov. Vybudovali sme z vlastných finančných zdrojov školskú kuchynku a zrekonštruovali priestor vonkajšieho átria školy. Zlepšilo sa tiež materiálne vybavenie učební a kabinetov. Nedostatky sú vo vybavení školských dielní, ktoré si vyžadujú inováciu. Prihlásili sme školu do projektu vybudovania odborných učební. Škola má školský rozhlas, celoplošne zavedenú wifi sieť pripojenia na internet. Na športovanie majú žiaci k dispozícii dve telocvične, tenisový kurt, fitnes centrum, saunu. V školskej kuchyni využívame vydávanie a objednávanie stravy prostredníctvom čipového systému, inovoval sa kuchynský park o nové zariadenia. Pitný režim podporuje aj umiestenie školského bufetu v hlavnej budove školy. ŠKD je vybavený stolovými hrami, spotrebným materiálom, fotoaparátom, spoločenskými hrami a učebnými pomôckami.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v šk.r. 2016/17

Rodičovská rada pri ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto

Príjmy 2% dane r. 2016 : 5 316,80 Eur

Príspevok ZRPŠ /8,- Eur žiak/ : 4 304,00 Eur

SPOLU

PRÍJMY : 9 620,80 Eur

VÝDAJE : 7 686,76 Eur

Rodičovská rada podporila finančne tieto aktivity:

MDD, koncoročné odmeny 1 229, -Eur

Príspevok na závady školy 425,- Eur

Škola v prírode 2 roč. 200,- Eur

Plavecký výcvik 300,- Eur

Koncoročný výlet pre úspešných žiakov 750,- Eur

Škola v prírode 3 roč. 300,- Eur

Záškolák 150,- Eur

Zápis do prvého ročníka 70,- Eur

Pasovanie prvákov 80,- Eur

Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň 50,-Eur

Bobor -súťaž 50,- Eur

DFS Nábrežníček 250,- Eur

Šport. Súťaže projekt Žijeme na trojmedzí 150,- Eur

Aktivity ANJ so žiakmi z Jablunkova /CZ/ 100,- Eur

Propagácia školy a ZRPŠ 300,- Eur

Listy v ANJ My Email 19,59 Eur

Olympiáda SJL 19,99 Eur

Hviezdoslavov Kubín 2.stupeň 50,-Eur

Futbalové a florbalové súťaže 100,- Eur

Športové súťaže 250,-Eur

Spevácke súťaže 50,-Eur

Deň britskej kultúry 19,94 Eur

Geografická olympiáda 100,-Eur

Olympiáda v ANJ 5-9 roč. 50,- Eur

Biblická olympiáda 50,-Eur

Žiacky parlament 50,-Eur

Pytagoriáda, matematické súťaže 100,-Eur

Matematické dopoludnie 100,- Eur

Aktivity v 1. roč. 100,-Eur

Marec mesiac knihy. ITV v 2.ročníku 50,-Eur

Šiškový karneval - 2.ročník 57,- Eur

Jabĺčkový deň - 2.ročník 50,-Eur

Vianočné zvyky a tradície - 2.ročník 50,-Eur

Deň mlieka - 2.ročník 50,-Eur

Environmentálne aktivity 3 ročník 75,-Eur

Veľkonočné dielne 3.ročník 75,-Eur

Marec mesiac knihy - 3.ročník 75,-Eur

Karneval - 3.ročník 75,-Eur

Karneval - 4.ročník 66,-Eur

Jazykový kvet - recitačná súťaž v CJ 45,21 Eur

Noc s Andersenom 220,- Eur

Spoločné Aktivity projekt Žijeme na trojmedzí 400,-Eur

Naša Modrá planéta 58,- Eur

Recitačná súťaž - Ruský jazyk 37,47 Eur

Biolologické súťaže 100,-- Eur

Recitačná súťaž - anglický jazyk 70,-Eur

Tvorivé dielne -„Kreatívny doping“ 198,12 Eur

Dotácie zo ŠR

Zdroj

suma v €

čerpané v €

nevyčerpané v €

presun do roku 2017

prenesené kompetencie

111

918,717.00

894,367.00

24,325.00

24,350.00

dohôd. konanie I - 6% zvýšenie miezd PZ

111

13,651.00

13,561.00

0

 

dohodovacie konanie II

111

19,072.00

19,072.00

0

 

odchodné

111

3,972.12

3,972.12

0

 

školské potreby HN

111

547.80

547.80

0

 

strava HN

111

2,668.00

2,668.00

0

 

príspevok pre žiakov zo SZP

111

1,817.00

1,817.00

0

 

asistent učiteľa

111

13,038.00

13.038.00

0

 

na učebnice AJ, Prvouka

111

2,781.00

2,781.00

0

 

lyžiarsky výcvik

111

7,350.00

7,350.00

0

 

škola v prírode

111

8,100.00

8.100.00

0

 

vybavenie telocvične

111

1,700.00

1,700.00

0

 

presunuté z roku 2015

131F

10,500.00

10,500.00

0

 

SPOLU:

 

1,003,643.92

979,293.92

24,350.00

 
           

Dotácie - zriaďovateľ

         

originálne kompetencie

41

135,342.00

135,342.00

0

 

rezerva - opravy

41

7,162.17

7,162.1

0

 

rezerva - 6% zvýšenie miezd ŠKD

41

1,965.00

1,965.00

0

 

rezerva - OK - odmeny nepedag. zamest.

41

3,886.00

3,886.00

0

 

SPOLU:

 

148,355.17

148,355.17

0

 
           

Vlastné príjmy:

         

poplatky ŠKD

41

13,575.00

13,575.00

0

 

ostatné (prenájom bytov, bufet, dobropisy..)

41

10,119.87

10,119.87

0

 

dary (na školské ovocie)

72f

2,856.73

2,856.73

0

 

vrátka RZZP za rok 2015

131F

2,300.27

2,300.27

2,300.27

2,300.27

SPOLU:

 

29,971.65

29,971.65

0

 

CELKOM:

 

1,181,970.74

1,155,320.47

26,650.27

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

HLAVNÉ CIELE ŠKOLY

v školskom roku 2016/2017 boli

1. Udržať odbornosť pedagogického zboru nad 95 %

2. Zlepšiť prevenciu pred zhoršujúcou sa úrovňou správania žiakov

3. V celoslovenskom testovaním žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2017 dosiahnuť výsledky nad celoslovenský priemer

4. Implementovať do výchovno - vzdelávacieho procesu inovatívne formy a metódy práce

5. Zapojiť školu do projektov, ktoré zlepšia materiálnu úroveň pre vyučovanie jednotlivých predmetov

6. Zlepšovať materiálne vybavenie tried a kabinetov, exteriérov školy

Komentár :

V školskom roku 2016/2017 bol otvorený pre 594 žiakov v 14 triedach na roč. 1. - 4. a v 16-tich na ročníkoch 5. - 9. Odbornosť na vyučovaní bola 95 %. Počas celého roka nedošlo ku žiadnej personálnej zmene.

Správanie žiakov stále nie je na žiaducej úrovni. Takmer vo všetkých prípadoch žiakov zo zlým správaním , zlou dochádzkou i prospechom sa jedná o zlé rodinné zázemie. Väčšie problémy a záškoláctvo boli konzultované a riešené prostredníctvom CPPPaP v KNM, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, priestupkového oddelenia MÚ v Kysuckom Novom Meste v zmysle POP pre tento školský rok a v zmysle platnej legislatívy.

V celoplošnom Testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ naši žiaci 9. ročníka dosiahli v slovenskom jazyku i matematike lepší priemer ako bol celoslovenský, Pedagogickým zamestnancom sme umožnili ďalšie vzdelávanie, predovšetkým prípravu na atestačné skúšky. Viacerí pedagógovia sa zúčastnili zaujímavých vzdelávacích aktivít. Výsledky týchto vzdelávaní následne využívali vo výchovno vzdelávacej práci. a v projektoch.

Skvalitnili sa aj podmienky materiálneho zabezpečenia. Postupne sa doplnili učebné pomôcky pre jednotlivé kabinety. Pedagógovia pracujú na hodinách s prístupným výučbovým softvérom, tvoria vlastné prezentácie a projekty. Škola má vlastnú webovú stránku a učitelia sú zaregistrovaní na celoslovenskom portáli zborovna.sk, žiaci na bezkriedy.sk, kde aj svojimi prácami a prípravami pravidelne prispievajú a zároveň využívajú skúsenosti iných pedagógov Vyučujúcim sme zakúpením licencií umožnili aj prístupy k portálom Datakabinet.sk, Planéta vedomostí, k dispozícii je softvér Alf a Hot Potatoes. Realizovali sme niekoľko e-twinningových projektov z anglického a nemeckého jazyka. Škola sa podľa možností po celý rok zapájala predovšetkým do krátkodobých projektov s cyklickým opakovaním.

V priebehu roka sme doplnili didaktickú techniku, učebné pomôcky predovšetkým v prvom a druhom ročníku, zrekonštruovali sme učebňu fyziky, dobudovali školskú kuchynku. Učebné pomôcky ako aj DT bola doplnená aj pre vyučovanie predmetov geografia, biológia, cudzie jazyky. Vymenili sme športové zariadenia vo veľkej telocvični, zakúpili sme nové žinenky. Vymenili sme PC v jednej učebni informatiky, V stave modernizácie je aj školská knižnica. V priebehu školského roka sme urobili rekonštrukciu átria v areáli školy.

Všetky ciele, ktoré si vytýčili jednotlivé MZ a PK, boli splnené vďaka zodpovednej a obetavej práci všetkých pedagógov

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT

Silné stránky:

- nastúpený trend znižovania neprospievajúcich žiakov

- úspechy žiakov na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach

- implementácia IKT do vyučovacích hodín

- úspešná realizácia projektov EU a rovnako aj krátkodobých projektov

- rozmiestnenie žiakov na stredné školy

- škola otvorená verejnosti

- odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

- rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

- individuálny prístup ku vzdelávaniu

- kvalifikovaný pedagogický zbor

- skúsenosti v mimoškolskej činnosti - široká ponuka záujmovej činností

- tradičné aktivity školy

- moderné vybavenie odborných učební

- aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese

Slabé stránky:

- správanie žiakov a ich vzťah k školskému majetku

- počet neospravedlnených vymeškaných hodín žiakmi školy

- časté havárie exteriérov a interiérov budov školy vzhľadom na ich vek a nedostatok finančných prostriedkov

- zastarané vybavenie školských dielní

- nezáujem rodičov časti žiakov o spoluprácu so školou pri riešení výchovných a vzdelávacích výsledkoch

Príležitosti :

- vlastný vzdelávací program školy, ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiakov a ich rodičov

- zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie PZ

- propagácia školy k verejnosti - široké možnosti

- možnosť vypracovania grantových projektov EÚ

- nové vzdelávacie metódy a formy práce

- celoživotné vzdelávanie - formou získaných kreditov zlepšiť finančné ohodnotenie PZ

- prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov, nadväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

- zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

- možnosť prenájmu priestorov školy na vzdelávacie a športové účely

Riziká :

- demografický pokles populácie

- časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny)

- neustále sa meniaca legislatíva a zvyšujúca sa byrokracia v školstve

- slabé ohodnotenie pedagogických zamestnancov

- nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové a osobné náklady

- adekvátna náhrada učiteľov odchádzajúcich na dôchodok

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci našej školy nachádzajú uplatnenia v ďalšom štúdiu na stredných školách. Vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia na ZŠ môžu v plnej miere využívať v ďalšom osobnom živote - najmä jazyková gramotnosť, počítačová zdatnosť, vedomosti z oblasti prírodných i spoločenských vied. Na stredné školy v tomto školskom roku sa dostali všetci žiaci deviateho ročníka, traja žiaci boli úspešní v pohovoroch na bilingválne gymnázium. Ostatné informácie o úspešnosti uvádzame v § 1 písmeno d Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky školy spĺňajú požiadavky v súlade z vyhláškou MŠ SR č. 320/2009 o základnej škole. Neexistuje žiadna príčina na to, aby sa neplnili schválené učebné plány a učebné osnovy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Mimoškolská činnosť žiakov je zameraná na kultúrne vyžitie a šport s využitím školských športovísk: telocvične, posilňovňa, ihrisko s umelou trávou ale aj turistickej poznávacej činnosti. Vyučujúci sa venujú žiakom aj v oblastiach informačných technológií, zdokonaľovania jazykovej gramotnosti, rozširovania si vedomostí z prírodovedných a humanitných predmetov, pripravujú talentovaných žiakov na predmetové súťaže a olympiády. Rozširujeme vedomostí a zručnosti žiakov vo finančnej gramotnosti, približujeme im tematiku ochrany ľudských práv a práv detí, sprístupňujeme multikultúrnu a regionálnu výchovu. Pokračuje úspešná spolupráca na spoločných aktivitách s materskými školami v meste ako aj Mestskou knižnicou v KNM, Kysuckou hvezdárňou a Kaštieľom v obci Radoľa, rovnako aj partnerskými školami v Jablunkove v rámci projektu Žijeme na trojmedzí. Väčšina žiakov je v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov formou krúžkov CVČ a CVČ Sv. Jakuba. Časť týchto oddelení záujmových útvarov vedú pracovníci našej školy. Žiaci zmysluplne využívajú voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore Nábrežníček. Život na škole mapuje už dlhoročne školský časopis Záškolák. Od štvrtého ročníka sú zástupcovia tried zapojený do projektu Žiackeho školského parlamentu.

konkrétne aktivity v prvom polroku:

- exkurzie a výlety - Osvienčim (spoločný projekt Žijeme na trojmedzí so školami z Jablunkova), poznávacia exkurzia do Bratislavy - výstava Cosmos Discovery v Incheba Expo Aréne, Bratislavského hradu a Starého mesta, do Viedne - návšteva Múzea hudobných nástrojov, Kostola Sv. Štefana a vianočných trhov v centre mesta, Tatry (5. ročník), Prírodovedné múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (6. ročník), Hvezdáreň v KNM. CHKO horné Kysuce pre žiakov deviateho ročníka

- projektový deň Včelárstvo s pánom Káčeríkom beseda a tvorivé dielne pre žiakov šiesteho ročníka

-besedy: Diabetes melitus pre žiakov siedmeho ročníka s pani Pavlusíkovou; so záchranárkou pani Považanovou, s pani Dolinayovou z CPPPaP na tému Návykové látky (4. ročník)

- pre žiakov deviateho resp. ôsmeho ročníka v rámci kariérneho poradenstva sme zorganizovali účasť na dňoch otvorených dverí v Gymnáziu KNM, SOŠ strojníckej v KNM a Spojenej škole KNM; na Burze stredných škôl; prednášku spojenú s ukážkami prác študentov Strednej odbornej škole obchodu a služieb Čadca

- divadelné predstavenia - Klauniáda (Divadlo zo šuplíka Žilina), Psíčkovo, filmové predstavenia Trollovia a Lichožrúti (2. ročník), bábkové divadlo Perinbaba v Žiline (1. ročník)

- Šarkaniáda s deťmi kysuckých MŠ

- ITV - Kto dostane jabĺčko (2. ročník), Vianočné čarovanie (rodičia s deťmi 2. ročníka), Deň zdravej výživy (4. ročník), Svetový deň jabĺk (1. ročník), Deň tekvíc (1. ročník), Náš obchod (2. ročník)

- dejepisné popoludnie so žiakmi 7. a 8. ročníka

- projektové vyučovania : Rodokmeň, Moje mesto, Staré fotografie, Štefan Banič, Sila vetra vody a ohňa, Staroveké Grécko, Staroveký Egypt, Pravek, Alexander Veľký, Maria Antoinetta, Olympijské hry, Staroveký Rím, Vynálezy, Medzivojnová Európa, Druhá svetová vojna, Erb rodiny, Moja najobľúbenejšia rozprávka, Moja najobľúbenejšia slovenská populárna pieseň

- v rámci triednych kolektívov pani učiteľky viackrát so žiakmi navštívili kaštieľ v Radoli (Čarovné nite), plaváreň v Žiline, Mestskú knižnicu v KNM, Zimné radovánky v druhom ročníku (stavanie snehuliakov a iných rozprávkových bytostí), návšteva Aquaparku v Turčianskych Tepliciach, rôzne vianočné besiedky a tvorivé predvianočné dielne (aj v spolupráci s CVČ v KNM)

- keramická tvorivá dielnička Kúzlo hliny (s CVČ), súťaž Udatný dráčik organizovanú Tatranskou mliekarňou Kežmarok (2. ročník), pečenie vianočných medovníčkov (s CVČ)

- zapojili sme žiakov do projektu Nezabudnime pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia (projektové dni vo viacerých triedach)

- intenzívny jazykový týždeň s americkým lektorom v šiestom a ôsmom ročníku

- Snail Mail my E-mail - poobedňajšia aktivita pre žiakov so záujmom o anglický jazyk

- Deň vďakyvzdania - poobedňajšia aktivita pre žiakov anglického jazyka s cieľom priblížiť sviatok typický pre anglofónnu krajinu

- Let´s Make Friends - spoločná aktivita so školami z Jablunkova - súťaž v oblasti dejepisu, zemepisu, životného prostredia v anglickom jazyku

- športové súťaže v šachu a atletickom štvorboji v rámci projektu Žijeme na trojmedzí so školami z Jablunkova

- zorganizovali sme ďalší ročník športovej školskej súťaže v Rope skipping a O kráľa strelcov v streľbe na basketbalový kôš

- žiacky školský parlament pomáhal pri realizácii tradičného Pasovania prvákov, pripravil Mikulášske prekvapenie pre žiakov nižších ročníkov

konkrétne aktivity v druhom polroku:

V rámci schválených ročných plánov MZ a PK žiaci absolvovali predmetové odborné exkurzie a vychádzky do ZOO Zlín - Lešná, Kontaktná ZOO - Liptovský Mikuláš, Demänovská jaskyňa Slobody - múzeum jaskyniarstva, Poprad a Štrbské pleso, Vysoké Tatry - Hrebienok, Okrasa Čadca, Liptov, Orava, Martin, Bratislava (parlament, hrad), CHKO Kysucká vrchovina, Kysuckej hvezdárne, banského múzea v Banskej Štiavnici, do Štátneho oblastného archívu v Bytči, Strečno, Oravská priehrada, včelnica v Povine, skanzen vo Vychylovke, vychádzky do okolitej prírody.

V rámci plánov triedneho učiteľa to boli výlety a exkurzie do aquaparku v Turčianskych Tepliciach, do kina Ster Century Cinemas v Žiline, rekreačného strediska s víkendovým pobytom v penzióne pri Trojičke v obci Oščadnica, trojdňový koncoročný výlet 9.A v Oščadnici, koncoročné výlety do Košíc, Bešeňovej a blízkeho okolia. Úspešní reprezentanti školy sa zúčastnili za odmenu koncoročného výletu do Tatralandie. Z ďalších podporných aktivít jednotlivých predmetov v rámci vyučovacieho procesu, ale aj mimovyučovacích foriem výchovy a vzdelávania pedagógovia pre žiakov pripravili a škola zorganizovali:

- projektové dni a iné aktivity na podporu rozvoja konverzácie v anglickom jazyku a nemeckom jazyku - recitačná súťaž Feel English in Verses (zorganizovala pre školy v okrese KNM naša škola v spolupráci s mestskou knižnicou), Deň britskej kultúry - projektový deň pre žiakov druhého ročníka, návšteva kultúrneho centra Stanica Zariečie v Žiline spojená s filmovým festivalom Jeden svet, účasť žiakov v recitačných súťažiach Jazykový kvet, návšteva Britského centra a Krajskej knižnice v Žiline, anglický jazykový týždeň s americkým lektorom Rayom Sikorskim v siedmom a deviatom ročníku, účasť v medzinárodnej súťaži English Star, e-twinningove projekty - Príď navštíviť našu krajinu, Špeciálne dni v EU krajinách a spolupráca so školou vo Francúzsku v anglickom jazyku a školami v Ukrajine a Poľsku v nemeckom jazyku, Jazyková štafeta - súťaž organizovaná Jazykovým vzdelávaním Nitra

- Škola v prírode - tri turnusy : Terchová - Štefanová (chata vo Vyhnanej) - účasť žiakov 2. ročníka, v stredisku OLIWA resort, pri Trenčianskej Teplej, neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske Teplice - účasť žiakov tretieho ročníka a Skalka pri Kremnici - žiaci štvrtého ročníka

- prázdninový priškolský tábor pre žiakov 1. a 2. ročníka (v čase jarných prázdnin)

- plavecký kurz pre žiakov 4. ročníka a lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka

- zapojenie sa do spoločného medzinárodného projektu Žijeme na trojmezí spoločne so školami Jablunkov Lesní 190 a Školou Podstawowou H. Sienkiewicsa s poľským vyučovacím jazykom Jablunkov - Noc s Andersenom s výmenou žiakov na všetkých troch školách

- besedy s včelárom pánom Káčeríkom, Mgr. Jankou Pavlusíkovou s odborníčkou na Diabetes melitus (7. ročník), prednáška pre žiakov siedmeho ročníka spojená s ukážkami pri poskytovaní prvej pomoci so záchranárkou pani Považanovou, s pani Šinalovou a pánom Janíkom autormi knihy Horná ulica (žiaci 8.ABC) v mestskej knižnici KNM, Kyberšikana - s CPPPaP v KNM, Bezpečnosť vo virtuálnom svete s pani Zlochovou pracovníčkou PZ

- beseda a tvorivé jarné dielne s ľudovým umelcom pánom Stopjakom - História jarných zvykov a tradícii

- účasť na výstave Návrat do časov „Made in Czechoslovakia“ - žiačky ôsmeho ročníka

- divadelné predstavenie Anna Franková v Mestskom divadle Žilina (8.B,9.A)

- divadelné predstavenie Červená čiapočka pre prvý stupeň pri príležitosti MDD

- divadelné predstavenie v Bábkovom divadle Žilina pre žiakov prvého ročníka - Peter Pan

- Udatný dráčik - účasť na súťaži organizovanej Tatranskou mliekarňou (výroba leporel) - žiaci druhého ročníka

- karnevalové popoludnia a šiškové posedenia pre žiakov prvého stupňa a ŠKD, program ku Dňu matiek (3.D), tvorivé dielne s CVČ (prvý ročník)

- divadelné a filmové predstavenia v mimovyučovacom čase - Klauniáda, Psíčkovo, Trollovia, Lichožrúti, Balerína

- tvorivo zábavné dopoludnia pre deti kysuckých materských škôlok

- Mobilné planetárium z Banskej Bystrice v priestoroch veľkej telocvične - zábavný program s premietaním sférických filmov o hviezdach a vesmíre (piaty a šiesty ročník)

- výchovno vzdelávací multimediálny program v SSŠ strojníckej pre všetky ročníky

- turnaj O putovný pohár riaditeľa školy vo florbale a minifutbale

- športová olympiáda pre deti MŠ v Kysuckom Novom Meste ku Dňu detí

- stávanie Mája s programom súboru Nábrežníček

- podpora dobročinných aktivít UNICEF Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov

- ITV - Naša modrá planéta, My a peniaze - hrou k finančnej gramotnosti, Oslava knihy, Deň mlieka, Vesmír očami detí - druhý ročník, Na jeden deň spisovateľom, na jeden deň ilustrátorom - projektový deň v treťom ročníku

- Celoročné projekty - Ľudová rozprávka ako komiks (MK), Tvorba bábkového predstavenia a Dramatizácia rozprávky a množstvo projektov na hodinách dejepisu a občianskej náuky

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovská rada školy zasadala v školskom roku štyrikrát. Stretnutie triednych aktívov ZRPŠ bolo trikrát, vrátane úvodného plenárneho zasadnutia. Ostatné dve prebehli v mesiaci december 2016 a v mesiaci apríl 2017. Rada priebežne monitoruje chod školy a upozorňuje na prípadne nedostatky. Poskytuje finančné prostriedky zo svojho fondu podľa potreby na školskú a mimoškolskú činnosť. Rodičia spolupracujú s triednymi ,učiteľmi na spoločných mimovyučovacích aktivitách a pomáhajú podľa možnosti aj materiálne. V tejto oblasti vidíme veľa nedostatkov. Nezáujem rodičov o prospech žiakov, slabá spolupráca predovšetkým s rodičmi problémových žiakov, problémy s preplácaním finančných prostriedkov na schválené aktivity a chýba väčšia podpora mimoškolskej činnosti školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala so svojim zriaďovateľom aj pri viacerých aktivitách mesta -vystúpenia školského folklórneho súboru Nábrežníček pri kultúrnych podujatiach, organizačná pomoc pri športových súťažiach, aktivity organizované zriaďovateľom ku Dňu Zeme.

Veľmi dobrá bola tiež spolupráca s pracovníkmi Údržby mesta pri úpravách exteriérov a interiérov školy. Prostredníctvom vyučujúcich NV a žiakov spolupracujeme na mimovyučovacích aktivitách aj s CVČ pri Pastoračnom centre Sv. Jakuba. Škola tiež spolupracovala s inštitúciami mimo mesta. Pokračovala spolupráca s Kysuckým múzeom a kultúrnym strediskom v Čadci, Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste (Čitateľský maratón, Pozor červená!, Psíky v detskej literatúre, Drotárstvo remeslo našich predkov, Les ukrytý v knihe). Naši žiaci pravidelne vystupujú v podujatiach a programoch ZUŠ Kysucké Nové Mesto a CVČ Kysucké Nové Mesto. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v KNM pripravil pre žiakov 9.A a 9.C športovo zábavné dopoludnie pri príležitosti MDD.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Igor Drexler

V Kysuckom Novom Meste, 30. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13.10.2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala a schválila Správu na svojom zasadnutí dňa

18.10.2017