Vytlačiť

Dokumenty

Napísal: Juraj Duhovan. Posted in Bocne menu

Dohovor o právach dieťaťa jazykom mladých

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2017/2018

Školský vzdelávací program

Štruktúra pedagogických a odborných zamestnancov školy 2017/2018

Smernica k prevencii a riešenia šikanovania v škole

Metodický pokyn č. 22-2001 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ

Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov ZŠ

Školský poriadok

Smernica organizovaní lyžiarskeho a snowboardového výcviku

Smernica o organizovaní výletov, exkurzií a vychádzok

Smernica na vybavovanie sťažností, žiadostí a iných podaní 

Národný štandart finančnej gramotnosti verzia 2.1

Vyhláška č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka

Vyhláška č. 305/2008 o škole v prírode

Vyhláška č. 306/2009 o školskom klube

Vyhláška č. 320/2009 resp. 224/2011 o základnej škole

Vyhláška č. 330/2009 o zariadení školského stravovania

Vyhláška č. 445/2009 - o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciach

Vyhláška č. 203/2015 - Novelizácia vyhlášky 320/2009 resp. 224/2011 o základnej škole

Vyhláška č. 204/2015 - Novelizácia vyhlášky 305/2008 o škole v prírode

Zákon č. 245/2009 o výchove a vzdelávaní - školský zákon

Zákon č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2015 o výchove a vzdelaní - školský zákon

Zákon č. 216/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelaní - školský zákon

Zákon č. 217/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov

Zákon č. 317/2009 o PZ a OZ

Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Zákon č. 182-2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597

Žijeme na trojmedzí PDF